Хъамакъабитулул ххуллий

Кьурбан­махIаммад Аьбдуллаев,
Гъази Хинчалов, Аьбдулкьадир Дандамаев

Ниттил увну чIал къархьуну хьун нанисса 120 шинал таварих­рацIунгу бавхIуну, ттун цаппара затру учин, чичин ччан бивкIунни жула шяравучу МахIаммадлул арс Аьбдуллаев Кьурбан­махIаммадлуя. Читать далее