ЯрмукIарттан зунсса шартIру хIасул дуллай бакъар

СССР лирну махъ, щала Аьрасатнаву кунна, Ккуллал райондалийгу чан-чанну тIий Дагъусттаннал Дагпотребсоюзрал биялалийсса ттучаннал давуртту духларгунни. 

Бакъар райондалий цавагу ттучан, ци-бунугу ца хьун къабагьлагьисса иш хьурча, инсантурал аьркинлугъ ласунсса, гай дачIинсса.


Щялмахъ къахьун, Ва­ччав, Ккулув дур нукIува ттучанну бивкIсса къатри яхьуну. Амма ми таксса инсантурахь дуссарив, Дагпотребсоюзрал балансрай дуссарив кIулсса зат бакъар.
Райондалийсса дахху-ласулул даву дур цивппа заллухърусса инсантурахь. Бур вайннал ттучанну, каферду, буфетру, аьшвашханартту. Мукунма нюжмардул мутталий Ккулув, Хъусрахь, Вихьлив ва ЧIяв дикIай ярмукIарттугу. ХIасил, цалсса райондалийсса жямат хъуслил щаллу баврил масъала оьккину бакъар. Оьккину бур анжагъ ярмукIарттал масъала.

Яни шяраваллал администрациярттал хIасул дурну дакъар ярмукIалийн хъус даххан бувкIсса инсантурансса хIалурду. Гьарца зат дахлай бур щяту. Му санитариялул чулухагу ххуйсса иш бакъашиву аьлтта чIалай бур. Амма, «базарный сбор» тIий, вай жучIанма хъус ларсун бувкIсса инсантурая арцу ратIайшивугу кIулли. Бургъилух, гъаралух, дякъивух вай бикIай бавцIуну. Циванни къабучIисса вайннан хIалурду хIасул дуван?
На ялув кIицI бав душиву Ваччав, Ккулув нукIува ттучанну бивкIсса оьннасса къатригума. Культурнайсса лак тIун бикIару жува. Циванни дахху-ласулуву культура хIасул дуван къабагьлагьисса?

На багъишла итияра ва затгу гьаз буллай уну тIий. Шагьрулия шяравун увкIсса ттун чIярусса диялдакъашивуртту янилун дагьлан дикIай. Цирдагу бигьану, чан-кьансса харж-хурж бивхьуну, щаллу дуван бюхълахъисса. Бакъар ЧIяв, Вихьлив ярмукIарттал чIарав хIажатхана. Вай шяраваллал администрациярттайн багьайсса затрур. ХIасул дуллалияра жула аьркинлугъру щаллу дуллалисса инсантурансса шартIру.