Чеховлул хъярч-махсарартту

«Ттун Лакрал театрданух эшкьи хъанай дур»

Ттигъанну Лакрал театрданул сахIналий хъунмасса тIайлабацIугу хъиривну хьунни оьруснал чичу, драматург, 

дунияллул литературалул классик А. П. Чеховлул мюрщисса хъянсса хавардаясса («Хирург», «Благородный» ва «Юбилей» гьануну лавсъсса) «Чеховлул хъярч-махсарартту» тIисса спектакльданул премьера. Лакку мазрайн бувцуну бур Руслан Башаевлул. Режиссер МахIаммад Сурхатилов. Сценограф Дагъусттаннал халкьуннал художник Ибрагьим-халил Супиянов.


Агьамми роллу дургьуну бия: Аслан МахIаммадов, Шамсуттин Къапланов, ХIажиаьли ХIажиаьлиев, Саният Рамазанова, Юлиана МахIаммадова. Гьурттуну бия жагьилсса артистал: Ибрагьим Мусиев, Зинаида Чавтараева, Жаннат Гянжиева, Зульфия Архилаева.
Вай шанмагу бутIуву аьч дурну дур инсантурал дянив­сса арарду, цала даврихсса ургаву, даву къакIулшиву, инсантуращал маз лякъин, оьр­мулул ва даврил дазу рищун къакIулшиву.

Аслан МахIаммадов

«Хирург» тIимур бутIуву ккарччул къювулий хирургначIан (Аслан МахIаммадов) увкIсса кашиш (Шамсуттин Къапланов), хирургнан цала даву къакIулшиву сававну, кьацIливу дуцири ккарччацIа хьуну личIлай ур.
«Юбилей» тIимур бутIулгу бур кIава мурад. Кредитру дулайсса банкрал 15 шинал юбилей хъанай, банкрал хъунама Щипучиннухлу (Аслан МахIаммадов) доклад чичлай ур бухгалтер Кузьма Хирин (Шамсуттин Къапланов), цувагу инжитну унува. Ванал даврихун бахчай банкирнал кулпат (Юлиана МахIаммадова) — куклусса хаварду буслай, ласгу азурда ай, бухгалтергу цала даврихух гьан къаитай. Миннал ялун бучIай Мирчуткина (Саният Рамазанова) багьана бакъа даврия укьан увсса ласнал харжирая кьуркьусса арцу дулара тIий. Вил лас цамур кIанттай зий ивкIун ур, мунал жул банкиращал дачIин-ритансса дакъассия тIий, цичIав бувчIин бан хъанай бакъар. Шиха ва арцу дула тIий, тиха кулпат куклусса хаварду буслай, гьанагьи аврил банкир бакIрал аххана шай.

Скандарбек Тулпаров:
— Лакрал театрданул актертурал даража ялу-ялун лахъ хъанай бур. Ттун гьантлия-гьантлийн Лакрал театрданух эшкьи хъанай дур, нава зузисса кIива театр кьабивтун (Оьруснал ва Къумукьнал) Лакрал театрдануву зун учIавай ура.

Светлана Амирова, тамашачи:
— Гьавасрай ххал бав Лакрал театрданул премьера. Актертурал усттарсса тIуркIу, Чеховлул хъярчру, зал лекьан бавайсса тамашачитурал хъяхъаву – ва дия хIакьсса байран, ттул дакI караматсса асардал дуччин дурсса. Ми асарду щаллусса шинайгу дакIния къалихханссар.

Цал ттигу хIайран бувунна ттунма ххирасса актертурал Саният Рамазановал, Аслан МахIаммадовлул, Шамсу­ттин Къаплановлул, Юлиана МахIаммадовал. Ххари бунна жагьилсса актертурал гьунардалгу.
Вана ванийнни учайсса хIакьсса магьирлугъ – актертурал усттарсса тIуркIу, режиссернал тIайлабацIусса даву ва авторнал пикри цанницIун ца бакьаву.

Зулайхат Тахакьаева