Ца виричувшивриясса хавар

Аьвдулмажид Аьлиев
цала кулпат Диляращал

ЧIалну духьурчагу, дулун бучIия медаль

Ччан бивкIунни ттива-тти бусан ванияр цимирагу шинал хьхьичI Лакрал райондалий Кумиял шяраву хьу­сса ца 

виричувшивриясса хавар. Инсантал цалла-цалла ичIаллил ва колхозрал давур­ттал къайгъулий бивкIун бия.


Бадиул-Жамал газрал дачIрасса баллон дурцIуссаннух даххана дуллай бивкIун бия. Микку цивхьуссияв, баллон цIарал пурха тIун диркIун дия. Цинявппа, вев-гьарай тIий, ливхъун бия. ЦIарал лама шанна метраксса гьаз хьуну бивкIун бия, ханглилалу ччучлан бивкIун бия. Къатлуву Бадиул-Жамаллул шин хьусса душ шанай бивкIссар му чIумал. ЧIаравра диркIун дур СалихIхъал къатри, ца чансса иш ливчIун бия гайннуйн цIу дагьан. Циняв бан-бит бухлавгун ливчIун бия.

Му иш дакIний ливчIсса Жабраил Хачилаев буслай ур укун:
— На ияв 6-мур классрал дук­лаки оьрчI. Цакуну газрал баллондалия цIу личлан диркIуна. ЦучIав ганичIан гъан хьун сислай акъая. Агана га пIякь учирча, цикссагу баларду хьунссия. Таний жул шяраву физикалул дарс дишайсса учительну зий икIайссия жагьилсса чукIначу Аьлиев Аьвдулмажид Бийбулатлул арс. Вев-гьарайлухгу хъунмасса ургъил къабувну, га цичIав бакъани куна, гъан хьуна гьалак дурксса баллондалучIан, кIура бавну, бавщуна ганил цIарал пурха тIисса кьацI. Мукун га кIива махъ бакъасса чувнал ххассал бувхьунссия цайминнал оьрмурду. Баллон ччимур секунтIраву пIякь чин бю­хъайссия. Амма Аьвдулмажид ссаячIав нигьа къаувсуна. Кумиял жяматран, цими шин гьарчагу, му иш дакIния къалагай.

На кьаст лархIуссия, Аьвдулмажидлущал хьунаавкьуну, цIухху-бусу бан. Амма га рязи къавхьуна ттущал хьунаакьин:
— Оьванмасса иширттая чичлан бикIайссарив, лавгмур паракьатну бити, — куна ганал ттухь.
Мунияту, гъан-маччанахь цIувххуну, на ганал биография кIул бувссия. Аьвдулмажид увну ур 9-мур мартрай 1952 шинал ЧукIуннал шяраву. Дянивмур даражалул школа Ккурклив къуртал бувну бур. Яла бувккуну бур ДГУ-лул физматрал факультет. Муния махъ физикалул ва математикалул дарсру дихьлай ивкIун ур Ккурклив ва Кумав. 1980 шиннардий ларсун дур Москавлив кIилчинмур кIулшиву – Пищевой промышленностьрал институт къуртал бувну бур. 2002 шинал Аьвдулмажид увчIуну ур ЧукIуннал колхозрал председательну. Цува чув зурчагу, ганал ххуйсса цIа кьариртун дур. ЦIана зий ур «Росток» СПК-лул хъунаману. Ванал ур шама арс ва арула арснал арс.
Ттул пикрилий, Аьвдулмажидлун къучагъшиврухлусса медаль хIалалли: жагьилтурангу эбратну хьунссия.
Хизри Илиясов