Дагъусттаннал ххуллурдай инсантал литIлатIаву чан шаву мурадрай

Январьданул 8-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильев увкIунни ДР-лул ГИБДД-лул административ аьдлу-низамрал центрданийн. Миккува ххал бивгьунни республикалий ххуллурдайх бачаврил мюхчаншиву дуруччаврийн багьайсса масъалартту.

Федерал программа хIисав дурну диркIссар 2018-2019 шиннардий бартдигьин, амма республикалул ххуллурдай апатIру ва инсантал литIавуртту гьарзану душиврийн бувну, программа ларсъссар 2018 шинайн. 2018 шинал декабрьданул 25-ннийнин бивхьуссар 114 фотокамера, микку хьусса апатIсса ишру гацIанава ласайссар административ центрданийн. ДукIу сентябрьданий республикалул ххуллурдай кIул бувну бивкIссар яла чIявуну апатIру шайсса 53 кIану. Владимир Васильевлул тапшурлугърайну ми кIанттурдай ляличIину ялув бацIаву дуллай буссар.

Муния махъ дурсса давур­ттайну дукIу сентябрьдания гьашину январьданийнин апатIсса ишру чан хьуну бур 18 процент­рал. Хьунабакьаврий ихтилат хьунни мукунма зарал бивминнан медициналул кумаг цила чIумал баврил хIакъиравугу.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул