На зу кунассара

Мушакъатсса инсаннал дакIничIан ххуллу ласун чIявумур чIумал жунма хъамабитлан бикIайрив къакIулли. Амма га инсангу жува кунасса усса жунма хъинну ххуйну кIулссар.

Хъун дяъви къуртал хьуну махъсса шиннардий жунма ххал хъанай бивкIссар шяраваллаву дяъвилул цIарал мушакъат бувсса чIявусса чиваркI. Явара, яла ххуйну зузимигу, карчI дакъамигу гай бикIайва.


Жул Вихьуллал шяраву икIай­ва ца ка дяъвилий кьадиртсса МахIаммади тIисса адамина. Га ххуллул бригадалул бригадирну зий икIайва. ЗапI ивкIун, галифе хIажакгу, хурум чакмардугу, китилгу ларххун, марцI-кьачIану заназисса адамина икIайва. Га адамина ттун хъинну ххуй изайва. Гукунсса цаймигу бия. Жунма гай тачIав дакIния гьан битан къабучIиссар. Вана хIукуматрал ккаккан дурну дур Мушакъатминнал кьинигу. Му цурдагу декабрь зурул дайдихьулий дур.

Ва байрандалун хас був­сса мажлис хьунни декабрь зурул 14-нний Ккуллал райондалул библиотекалий. Шикку хIасул бувну бия мушакъатминнан хасну дурсса суратру, плакат­ру дирхьусса мурцIу. Ши­ккусса агьаммур пикринугу хъанай бия мушакъатманал зумату нани­сса «На зу кунассара» тIисса калима.

Мажлисрай гьуртту хьун бувкIун бия лакрал халкьуннал яннардавусса, чиллу-чухъравусса, чурчари кьяправусса Ваччиял школалул 3-мур классрал оьрчIру. Вай оьрчIру хIадур бувну бия МахIаммадова Оксанал ва райондалул библиотекалул оьрчIалмур отделданул библиотекарь Исакьова Аьишатлул. ОьрчIал дурккуна мушакъатминнан хас дурсса дик­ломацияртту, увкуна балайрду, ккаккан дуруна къавтIавуртту, инсценировкартту.

Мажлисрай гьуртту хъанай бия Ккуллал райондалул администрациялул вакил Шамххал Хизриев, райондалул культуралул зузалт Оьмариева Аьишат, Алибеков Кьурван, Рамазанова Гулжагьра, МахIаммадова Асият, СалихIова Шавлухъ.