Бюхттулнийсса Карашавсса ххуллу

Дянив — ххуллул мастер Бахттияр Бариев

Бюхттулнийсса Карашрал шяравун цал унугу ивнан кIулссар, ккавкссар цуксса къабигьасса буссарив кIиккун иянсса ххуллу. Амма мукунма кIулссар цуксса караматсса ва хъамакъабитансса асарду ликкайссарив кIийн лавхъун махъ цума-цанналгу дакIний. 

КIа лахъшиврия щалихханнин ххал бан шайсса буну тIий аьзизсса Лакку билаятрал биялсса улча, тIитIайсса дуну тIий янилу ябуччинсса панорама, ВицIхъиял даралува дайдирхьуну, Закьу-Зунттуйн ва ЛухIувун дияннинсса дуниял.

Амма, чанну-ххину гъараллу ларчIун, марххалтту бувсса чIумал, кIа ххуйшиврия ва бюхттулшиврия чIявуну махIрумну личIан багьайссия.
Вана, ахиргу, вай гьантрай, муних ялугьлай бивкIминнал мурадиран щириркIуну най дур шагьраххуллия Карашав нанисса ххуллул давуртту. Ши­кку цIанакул, ххяллу, валтру ттирикIлай, зий дур техника. Машаллагь!

КIива машина дахьа-дахьа чIарах бу­ккан хъанай-къахъанай бивкIсса ххуллу ххюра ва дачIи метралул утта буллай бур, хъун ххуллия шяраваллил администрациялул къатрачIан бияннин.
Ххуллул мастер Бахттияр Бариевлул бусласимунийн бувну, ххуллу утта бувну махъ бичинтIий бур ххюл. Гьавалул тагьар даркьусса хьурча, цинярда давуртту шин дайлитIуннин дурну къуртал хьунтIий дур.
Карашрал жямат (Лаккуйссагу, шагьрурдайссагу) хъунмасса ва хъамакъабитансса барчаллагьрай бур Лакрал райондалул каялувчи Юсуп МахIаммадовлуйн, ва кьимат бищун къашайсса даву дансса биялагу, кашигу ляркъуну тIий. Мукунма барчаллагьрай бур «ДЭП-24» тIисса предприятиялийн ва Лакрал райондалийсса мунил отделениялийн.