Язи увгьунни хьхьичIунма учитель

Ноябрь зурул 29-30-нний Ваччиял школалий хьунни райондалул учительтурал дянив хьхьичIунма учитель язи угьлагьи­сса конкурс.

Конкурсравух гьуртту хъанай бия А. ХIа­жирамазанова, А. Рамазанова, С. Мусаева, И. Загьидиева, А. Къянчиева, З. МахIаммадова, А. Нуруева, А. Аьбдуллаева. Вайннал дихьлахьисса дарсирдан кьиматру бишлай бия райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул пишакартал.

Конкурсрал хIасиллайн бувну, хьхьичIунсса кIантту бувгьунни Ккуллал кIилчинмур школалул оьрус мазрал учитель ХIажирамазанова Асиятлул. Ванин дуллунни цалчинмур кIану бугьаврил грамота. Циняв конкурсравух гьуртту хьуминнангу дуллунни грамотартту.

ХIадур бувссар
ХIажимурад ХIусайновлул