Антитеррор комиссиялул батIаврий

Декабрьданул 4-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврий хьунни Дагъусттан Республикалул Антитеррор комиссиялул батIаву.

Муний ххал бивгьунни «Дагъусттан Респуб­ликалул ялапарлувтал Аьрасатнал Федерациялул дазул кьатIув закондалий дакъасса ярагъуннищалсса кьюкьравух гьуртту хьун къабитаврил хIакъираву» тIисса масъала.


Республикалул каялувчинал тIимунийну, хIакьинусса кьини кIулну бур Гъанмур Машрикьуллал билаятирттай, хъунмурчIин Сириянаву ва Иракьнаву, дунияллул халкьуннал дянивсса террористътурал организациярттал (МТО) иширттавух гьурттуну бивкIшиву 1500-нная ливчусса дагъусттанлувтал.
ЦIанасса оператив тагьар хIисавравун ларсун, республикалий дуллай бур жагьилтал мукунсса ххуллурдая буруччинсса информациялул ва пропагандалул даву.

Республикалул ихтиярду дуруччай органнал НАК-ращал цачIу (Национальная антитеррористическая комиссия) хIарачат буллай бур республикалул ялапарлувтал дазул кьатIув МТО-лувух хIала-гьуртту шаврил хьхьичIалу кьукьин.

«Ми хIарачатирттайну лап чан хьунни Дагъусттанная Гъанмур Машрикьуллал билаятир­ттайн дунияллул халкьуннал дянивсса сакиншиннардавух хIала-гьурттуну талан лаглаги­сса инсантал», — увкунни ДР-лул БакIчинал.
Му ххуллий ихтиярду дуру­ччай органнал дуллалисса давурттая бувсунни ДР-лул виваллил иширттал министрнал хъиривчунал къуллугъ чIумуйну биттур буллалисса Дмитрий Гутырял. Мунал тIимунийну, кIулгу бувну, уголов жаваблувшиврийн кIункIу бувну бур Сириянавун гьан кьаст лархIуну бивкIсса 84 дагъусттанлув, миннавату 11 инсан – гьашину. ЧIявуми бивкIссар МахIачкъалалиясса, Дарбантлиясса, Хасавюртлиясса, Каспийскалиясса, Дарбантуллал, Хасавюртуллал ва УнцIукIуллал районнаясса.

Увгьуссар Сириянава зана хьусса 129 инсан, миннавату 9 – гьашину. Ми циняв уголов танмихIрайн кIункIу був­ссар, террористурал кьюкьравух гьуртту хьуну бивкIун тIий.