Плехановкалий – Мунчаевлул цIанийсса аудитория

Ца Мунчаевхъал кулпатрава ххюя инсан хъуни­сса аьлимтал, элмурдал доктортал, профессортал, хIакинтал хьуну бур ва Аьрасатнал билаят хьхьичIунмай шавриву, хаснува элму хьхьичIуннай шавриву биялсса бутIа бивхьусса агьлу бур. 

Читать далее