Театрданул хьхьу

Декабрьданул 13-нний жула билаятрал шагьрурдай ва шяраваллаву хьунни Театрданул шин тIитIаврин хас дур­сса личIи-личIисса шадлугъру, батIавуртту. МахIачкъалалив Оьруснал театрданул хъунмур залданувугу хьунни ва иширан хас дурсса шадлугърайсса батIаву. Читать далее