Ккуллал школалул тарихрава

Аьрасатнал Виричу Халид Мурачуевлул цIанийсса Ккуллал 1-мур школа

ЯлунчIил, 2019-ку шинал, Ккуллал шяраву школа тIивтIуния шиннай бартлаглагиссар 90 шин. Мунийн бувну ттун бусан ччан бивкIунни кутIану ва школалул тарихрая. Читать далее