Ххассал бувара жу!

– Дадай, ттуй аьй хьуссар, ттуща шаппай зана бикIан къахьун­ссар… Так жул оьрчI ххассал ува, Аллагьнал ххуллий, вила арснал оьрчI ххассал ува. Жуйн ттупангру битлай бур, бомбарду бичлай бур, дадай! ОьрчI нигьаувсун ур, аьтIийна ур.

Саиматлун душман хьусса щарссанил махъру миннувух хIала бухлахисса цайми чIукIрал ххуйну баян битлай бакъая. Ялун личин къабитлайнугу, Саимат даин цивува цуппа таниха зайлай бикIайва. Так хьхьувай, цуппалу ливчIсса чIумал, хIасратрал макь дугьан къашайва. Амма цийнма «дадай» увкусса арснал щарнил, утти щащарнил, мукъул ванил чарийн дурксса дакIниву цукуннивсса кIукIлушиву загьир дуруна. Арснал арс, янил чани, арсная ливчIсса аьпа – та сагъну усса ур, танан кумаг аьркинну бур!

– Я Аллагь! – агьи тIий бия Саимат, – Я хъунасса Аллагь, цIими биша, рахIму бува ттул арснал арснайгу, циняв та дуржагьравун багьсса оьрчIайгу, я цIимилул Заллуй! Тайннал нитти-буттал бунагьир­ттал ялтту учIу!
Ванил итталух занайнна дия лавгсса оьрмулул суратру. Вана лас, аьпабиву, Ражбадин, ОМОН-далул хIаписар – Госсоветрал Председательнал канища награда кьамул дуллай, вайнна цивппа кIиягу, мюрщисса арсурвавращал ва душнищал цIусса, гьартасса къат­райн бизлай… ЦикIула кIулбакъа бала бучIаншиву. Оьрму ххуттавун багьну чIалай бия. Гьай-гьай, Ражбадиннул даву нигьачIисса дия, ганайн леххаврий оьвкукун, Саиматлун хьхьувай шану къабияйва, амма, щукру Заннайн, бала чIарах буккайва: ласнайн дирсса ца ккуллалул щаву куклусса хьуна. …

Амма бала хавар бакъа бу­чIайхха. Омончитурал группа заданиялия махъунмай нани ххуллий гайннал машиналул ялун мурлу левкьун бия, щупирнаща байгьин къавхьуну, машина ахьния багьну бия. ЦучIав ххассал къавхьуна.
Саиматлун дакIнийн дагьуна, аьпабиву, ласнал нину, цила уссур­вал, ванил дакI дуллай, оьрчIру цачIанма буцинну тIий, амма Саиматлун оьрчIая личIи хьун ччан къабивкIуна…
Шану бакъасса хьхьурду, дуканмунил хъирив базаллавух заназаву, пенсия биял къахъанай, дирирсса давуртту дуллалаву, репетиторшиву, чил оьрчIах буруг­лагаву…
Тай шиннардий ванил ду­къадайсса давуртту дакъая, так оьрчIру ссахчIав мюхтаж къабу­ккаву мурадрай. Бюхъай та чIумал канища увккун икIан хъунама, Сулик. Цуппарив ххарину бивкIссар, танал чак буллан ивкIукун: наркоман ягу хIачIу шаяр, чак буллай хъиннихха…

Цалчин къюкI гьис куна Каспийскалий демонстрантътурал колонна пIякь учин дурсса чIумал. Щалва шагьру аьтIий бия. Шагьру бур чIивисса, балаллухьхьун биривну бия сайки гьарцаннал гъан­сса, маччасса, кIулсса, ягу миннал оьрчIру. Амма ца-кIива гьантлува ванин бавуна цила арснал телефондалувух тIутIисса махъру: «Ми чапуртурай цIими хъанан къабучIиссар, хъинмур Аллагьнан цанма кIулссар».
– Ина щищал гъалгъа тIий ура, арс? – ццах куна Саимат. – Вил ппу сагъну ивкIссания, тагуяхха ливтIуминнавух хьун бюхъайсса! Вил ссу сагъну личIаву ца талихI – байрандалийн буттауссихъаннийн МахIачкъалалийн гьан бити куна. Тикку вилгу, танилгу цачIу дуклакисса оьрчIругу бияхха!
– Дадай, учавхха на, хъинмур Аллагьнан кIулссар. Муна жуятувагу бала яла лавсун, – увкуна Сулайманнул.
Циван къавхьунавав ниттища ва ихтилат лахъи бан? Цинма къаччимур къабаян нигьачIий биявав, ягу арснал мукъурттиву кьюлтI дурсса ялурхъяву хIисав хьунавав? Му ванин цIанагу къакIулли.

Ларгуна ялагу цаппара шинну, ппу зий ивкIсса МВД-лулгу кабакьу бувну, арс увххуна дуклан университетравун. МахIачкъалалив дуклан занан ивкIуна. АхIмад ва Эльмира бия школалийн занай, Саиматгу оьрчIал багъравун нянечкану зун бувххуна.
Амма ца зат бия ванин тIааьн къабизлазисса: Сулик цавуна цува лавгун ия, чIири бивтуна, ниттин кIул бакъасса дустуращал хьунаакьлан ивкIуна, шавай чIалну укIлан ивкIуна…
ЧIири бича увкукун, чIири суннатссар куна, цала дустал царив буси кувкун, тай вин къакIулссар, тай бусурманталли куну, нину кьадикIан дуруна. Цал цIувххуна: «Цукунсса арснал щар кьамул хьунссия вин — адав дакъасса, вичIи къадишайсса ттизаманнулмур, ягу нач-хIая дусса, оьрчIалссагу байсса, ласнахгу вичIи дишайсса, кулпатгу буруччаймур…». Гьай-гьай, адав думур ччанссия. Саиматлун цикIула арснал, душгу лявкъуну, га бугума-бувцушиву, бусурман магьаргу бивхьуну. Ца-кIира нюжмардува Сулайман МахIачкъалалия увкIуна лухIисса хиджабравусса душнищал.

– Ва ттул хIалалсса щарссар, дадай, – увкуна.
– Цукун? Та, чув, му цури цу­ппа? – бакIрайх рирщусса кунма бия Саимат, суалвагу тIайлану булун къахъанай.
– Жу вил арснащал магьар бивхьуссар, – увкуна душнил. – Ттуйн Аьйша учайссар. Ттул нину-ппугу шиккува, Каспийскалий, буссар.
– Тайннан кIулссарив? – ахиргу ссихI дурккуна Саимал.
– КIулссар. Ттул ттатталгу, нитти-бутталгу Сулайманнун магьар бишин рязишин дуллуссар.
– Му цукунни? На? Ттухь циван къацIуххарду?
– Жул мизитрал имамнал увкунни, ина чак къабайсса бухьувкун, вихь цIуххин аьркиншиву да­къассар куну.
– Дадай, – хIала увххуна арс, – ттун хъинбала хьуну ччарча, дула рязишин. Ххишалдаран, Аьйшал лякьлувугу буссар.
Дуккаву къуртал хьувкун, Суликлун цала пишалий зун ччан къабивкIуна, Саиматлул цахьва увкуну бунугу, буттал хатиричун къуллугърайн МВД-лувун уцинтIиссара куну.
– На чапуртураха зунтIий акъара, – увкуну, ихтилат кьувкьуна.
– Инания «чапуртурал» вуз къуртал бувунни, – тIий дия нину.
– Ттун ислам дуккин ччай бур, шариаьтрал элму лахьхьин, – увкуна арснал.
– Чув дур шикку мукунсса ду­ккаву?
– Шикку циванни, дадай… Жу шичча гьантIиссару…
– Чунна ина гьайсса? Чув дур жула дазул кьатIув гьансса арцу?
– Зий, салкьи данну, яла гьанну.
2014-ку шинал февральданул ца кьини, гьанттайнсса канай буна, Сулайманнул увкуна:
– Ттул щарнил ппу Туркнавун лавгссар, жуйнгу оьвтIий ур. Тикку зунну … Дугу-дукланну.
– Му цукуннияр? Цалами арсурваврайн оьвчача!
– Цал жу миналул хьунну, яла тайгу бучIантIиссар.
– Туну чIиви Ражбадин шиккува кьаитияра.
– Пикри банну, дадай, кьаитангу бучIир, Аьишал лякьлувугу бухьувкун. КIива оьрчIалсса буллан ванин захIмат хъананссар…
Арс ва арснал щар лавгун 10 гьантта хьуннинма (так цал оьвкуна тайннал Стамбуллая, ласнал буттачIан Урфалийн най буру тIий), кьунниялай бувкIуна СаиматлучIан хавар бакъасса хъамал – полициялул управлениялиясса инсантал.
– Вил арс ва арсналщар чуври? – цIувххуна гьанавиххи хьусса щарссанихь.

– Туркнавун лавгссар зун, цивхьуну бур? – суалданун суал буллуна ванил.

– Арснал вихь къабувсунав цува Сириянавун нанишиву?
– Цукун Сириянавун? ЦичIав къаувкуна! Та Туркнавур усса, Урфалия оьвтIий ия.
– Ттигу оьвчирча, ва телефондалувух ттуйн баян бува! – увкуна хъунаманал, хьулувух увккун нанийни, кIяла ларгсса Саиматлул лажиндарайн я щувкун. Яла ххигу бувна:

– Ражбадиннул арс террористътуравух хIала хьунссар щил чинссия?
Саиматлул вев бавну подъезд­равун бувксса чIаххуврал кумаг бувуна га цийнма цуппа бучIан бан.

***
Саимат бия ца цила ххютуха лавхьхьуну. КIюрххил бивзун, оьрчIгу изан увну, ганан дук­рагу дуллуну, лагайва ганащал даврийн, цила давугу, ца автомат­рал кунна, дуллан бикIайва. Мур­ччай пиш бухлавгуна, яру даин мукьаву бия. ЧIал чIумалсса занглил, лахъсса гъалгъалул, хьусса чIунил ццах учин байва.
Ца мукунсса кьини оьвкуна Сулайманнул. Скайправу ни­ттил лажин ккарккун, нигьачIий, цIувххуна, инжитрагу къархьурав куну.
– Ина чув ура, дадал? Ци щяйтIаннул увцура ина ми бакIрукьукьултрачIан? Мукун хъяврин щил увра ина? – аьтIун бивкIуна Саимат.
– Ина ци тIиссара, дадай? На ура Туркнаву, Туркнаву, дадай! – амма ниттин бувчIуна яру лабитлатисса арс щялмахъ буслай ушиву.
– Му ци къелли ина дайсса, арс, му ци къелли? Ттул лякьа пIякь куну диркIссания, ина аяр, ттул ккуккулухь накI кьаркьун диркIссания, вин булаяр, – зума тIун бивкIуна Саимат…
– Дадай, Аллагьу Тааьланан ссибизан мабулларда! На ура чапуртуращал талай, ттущал дур ттул щарссагу, иншааллагь, арсгу уцинна. Хъуна хъанахъуча цал уссищал архIал мубараксса аьрщарай, зул бунагьирттая архну! На ивчIарча, аьматIра, шагьидри уча!
– Ттул а-а-арс! – так вев увкуна Саиматлул, амма Сулайманнул дахIаву кьукьин дуруна.
Утти ванийн нажа-мажагь оьвчайва арснал щарнил. Цивппа Ра­ккалий буру чайва, хъунисса къатри дуллунни чайва, Сулаймангу ур чайва аьралуннал объектру ядуллай, цуппа чIивима арсналсса буллай бура чайва, хъунамагу ккаккан мякьну бура чайва…
Мукун, нигьал ва хьуллил дянив, дуаьртту ккалай, занглих вичIилий, ларгуна ялагу кIира шин.
Цал Аьишал оьвкуна, гужрай кунма, зумух лавсуна захIматсса махъру:

– Сулайман ххишала акъассар. Шагьидри, иншааллагь! – гацIана трубка бивхьуна.
Саимат бия цийва махIаттал хъанай. Му хаварданул ва аьтIутIи къабувна, игь къаувкуна, хIасрат кьючлай дакъая. Цимурца къуртал хьуну, арснащал цуппа бавхIуну бивкIсса цIун кьуркьуну чIалай дия, ца каши дусса щиллив цила оьрмулул Луттирава «Хъунама арс» тIисса парча лиххан бувсса хханссия…
Вана утти ва занг! Ва дия ни­ттихьсса лергъ учаву! «Дадай! Хха­ссал ува жул оьрчI, Аллагьнал ххуллий, ххассал ува вила арснал арс! Жуйн битлай бур, бомбарду бичлай бур. ОьрчI хъинну нигьаувсун ур, аьтIийна ур»…

Цири бантIисса? Чунни ххя­ххантIисса?
Аьрасатнавату Исламрал паччахIлугърахлу талан лавгминнаву чIявусса бивкIссар Ухссавнил Ккавкказнавасса. Миннал цащала кулпатругу буцлай бивкIссар, ма­хъунмай зана бикIансса кьаст дакъа. ИГ-лул биялалийсса кIанттурдайн чIявуми хъами-оьрчI бувкIссар 2015-ку шинал. ЛичIи-личIину бусласисса ккал хIисавну, Иракьнаву ва Сириянаву бюхъай­ссар тIар, бикIан азарахъул ккав­кказлувтал. Миннаватугу чIявуми – Дагъус­ттаннаясса!

Аьжа АьвдурахIманова