Конституциялул Кьинилул кьадру

Декабрьданул 12 – Аьрасатнал Фе­дерациялул Конституциялул Кьинир. Му хъанахъиссар Аьрасатнал паччахIлугърал ца яла дакIний личIансса кьини.

Му кьини 1993 шинал, циняв агьалинал чIурду буллуну, кьамул бувну бивкIссар Аьрасатнал Федерациялул Конституция. 1994 шиная шиннай Аьрасатнал 

Президентнал ХIукмулийну декабрьданул 12-мур кьини баян бувссар паччахIлугърал байран хъанахъишиву.


Конституция кьамул бувну махъ миву дурссар цаппара дахханашивуртту. Миннувасса ца хъанахъиссар «Агьалинал Аьра­сатнал Президент увчIайссар 6 шинал мутталийсса кьюлтIну чIурду буллуну» тIисса (хьхьичIва – 4 шинайн­сса), «ПаччахIлугърал Дума бувчIайссар 5 шинал мутталийсса» (хьхьичIва – 4 шинайнсса). Дуссар мукунна цаймигу дахханашивуртту. АцIнияхъайсса шиннардий Конституциялул Кьини хъанай диркIссар официалну бигьалагай кьинину. Амма 2004 шинал декабрьданий ПаччахIлугърал Думалул ЗахIматрал кодексрайн ларсъссар Аьрасатнал байраннал календарь баххана буллалисса щаллушиннарду. Закондалул ккаккан був­ссар Конституциялул Кьинилун хасъсса бигьалагай кьини дукьан дуван, цурда байран тIурча, ккалли дурссар Аьрасатнал хъамакъабитулул кьинилун (памятная дата). Му мукуннугу, декабрьданул 12-нний щала билаятрай личIи-личIисса шадлугъру шайссар билаятрал гьанумур закондалул савлугъиндаран.

ХIадур бувссар
ХIасан Аьдиловлул