Жижара

Ибавдуллагьлул арс Казимов Щайх
Ноябрь зурул 25-нний жуятува лавгунни хIакьсса зунтталчу, Хъунмасса Буттал кIанттул цIанийсса дяъвилул гьурттучи Казимов Щайх Ибавдуллагьлул арс.

Хъусращиял жяматрачIа аьдат­равун дагьну дуссия гьарца шинал, май зурул 8-нний увсса ЩайхлучIан бувкIун, мунащал архIал Ххувшаврил байрангу, увсса кьинигу лахъа-хъун даву.
Щайх увну ур 1924 шинал Хъусращиял шяраву. Дахьва дяъви байбивхьусса шинал Щайх, 17-лла шин хьусса чIава жагьил, лавгун ур аьрайн. 1943 шинал Драгобычрай хьусса ­оьсса талатавриву Щайхлуйн щаву дирну дур. Хъунмасса хIаллай занан къахъанай, захIматну ивкIун ур Щайх. Ахиргу кIул хьуну бур ванал бурхIаву ккулла бушиву. ХIакинтурал ванал бурхIава ккулла буккан буван­сса операция буван бакIрайн къалавсун бур. Укун дяъвилул ккуллалущал зана хьуссар ва шавайн, ва ивчIаннин мунищал занайгу ивкIссар.

Дяъвилул шиннардий кка­ккан дурсса къучагъшиврухлу ва лайкь хьуну ур 1-мур даражалул Хъун Дяъвилул ордендалун ва цаймигу медаллан. Дяъвилия увкIун махъгу Щайхлул колхозраву учетчикну, ревизорну, агрономну зий тамансса шинну дурну дур. Казбековлул цIанийсса колхозраву агрономну зузисса чIумал хьун дурсса хьхьичIуннайшивурттахлу ванан дуллуну дур ДАССР-данул Президиумрал чулухасса «Отличник садоводства и виноградарства» тIисса хIурматрал цIа. Ххюра шинай зий ивкIссар Щайх шяраваллил советрал председательшиврийгу.
Аьмал-хIал бавкьусса, аьчух­сса Щайх ххирая шяраву цинявннан. Цувагу гьарнал чIарав ацIан ччисса, чумартсса дакI дусса ия.
Щайх аьпалул шаврил кьур­чIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру арснахь Казиннухь, ванал оьрчIахь, цинявппагу гъан-маччаминнахь.
РухI хъинний хьуннав, махъминнал оьрмурдай барачат бишиннав.

Хъусращиял жямат


АьвдурахIиннул душ Гъазаева Лайли
НоябрьдAанул 23-нний, захIматсса къашайшивруща ххассал къавхьуну, кулпатгу, гъан-маччамигу махIрум бувну, ахиратрахьхьун лавгунни АьвдурахIиннул душ Гъазаева Лайли.

Лайли бувссар 1935 шинал Кьукуннал шяраву Хавчаев АьвдурахIиннул ва Шарипатлул кулпатраву. Гъумучиял школагу къуртал бувну, бувхссар Дагъусттаннал пединститутравун, физика-математикалул факультетрайн. 1957 шинал мугу къуртал бувну, зий бивкIссар КIамахъаллал, Уриннал, Хъанардал школарттай. 1963 шинал бивзссар МахIачкъалалив. 1964-1967 шиннардий дарсру дихьлай бивкIссар ЦIуссалакрал райондалий ЦIуссачIурттащиял школалий. ХьхьичIунсса даврихлу ванин дуллуссар «Отличник народного образования» ва «Ветеран труда» тIисса цIарду. Ванил чIявуми учениктурая хьуссар ххуйсса специалистал. 1967 шиная шинмай, пенсиялийн букканнин, зий бивкIссар МахIачкъалалив общепитрай бухгалтер-кассирну.
1959 шинал Лайли щар хьу­ссар архIал зузисса Ххутиятусса Гъаза Гъазаевлун, бувссар ххаллилсса душру: Оксана, Аьйшат ва Зульфия. Лайли бикIайссия чумартсса, дугърисса, хъамал ххирасса, Ххутрал ва Кьукуннал жяматраву хъинну бусрав­сса инсан.
БивкIулул къумашиву кIи­дачIлай буру ванил лас Гъазащал, душвавращал ва гъан-маччанащал. Бунагьирттал аьпа баннав, алжаннул ххари баннав.

Ххутрал ва Кьукуннал жямат


Исмяиллул арс ХIажиев ХIажи
Оьрмулул 83 шинаву аьпалу­хьхьун лавгунни гьунар бусса аьлимчу, физик-ядерщик, техникалул элмурдал кандидат, МАГАТЭ-лул инспектор Исмяиллул арс ХIажиев ХIажи.

ХIажи увну ур Гъумук 1935 шинал. 1958 шинал къуртал бувну бур Москавуллул энергетикалул институт (МЭИ). 1958 шиная 1960 шинайн ияннин зий ивкIун ур Арза­ма­с-16 шагьрулийсса водородрал бомба буллалисса предприятиялий. 1960 шинал зун ивкIун ур Ульяновскаллал областьрайсса Мелекесс тIисса шагьрулий п/я-30 предприятиялий. 1974 шинал ва шагьрулул цIа даххана дурну, Димитровград тIисса цIа дирзссар, ведомствалиягу хь­уссар Атомрал реактордал элмийсса хъиривлаявурттал институт (НИИАР). Ва институт тIивтIуния махъ цала оьрмулул махъсса гьант­райнин ХIажи зий ивкIссар ши­кку, инженернал къуллугърая айивхьуну, директорнал хъиривчунал къуллугърайн иянцIа.
ХIажи ахиратрал шаврил хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал щалагу агьлу-авладрахь ва гъан-маччаминнахь. Цал бунагьир­ттал аьпа баннав, рухI бигьаний дишиннав.

Гъумучиял жямат,
дустал, уртакьтал


ДакIнихтуну хъуннасса кьурчIишиву кIидачIлай буру КIямашрал шяраватусса Зулайхатлухь, ванил аьзизсса лас

Руслан
чIун дакъасса бивкIулул жагьилсса оьрмулий аьпалувух ишаврийн бувну. Жижара буллай буру Имзардухь ва Ххадижатлухь, махъсса агьлу-авладрахь. Махънал оьрмурду лахъи баннав, Русланнун бакъасса оьрмулул бутIа мунал оьрчIан, кулпатран, гъанминнан буллуну лякъиннав. Зухьхьун ссавур Заннал дулуннав.
Аьбдуллаев Загьидинал ва Загьранил кулпатру


ЭММА АСТВАЦАТУРЯН
Вай гьантрай ахиратрахьхьун лавгунни Эмма Григорьевна Аствацатурян.

Ва зий бивкIссар хьхьичIунсса элмулул зузалану Москавливсса ПаччахIлугърал тарихийсса музейраву Баргъбуккаваллил ярагъуннил фонд ядувуну (хранитель), тарихрал элмурдал кандидат.
1952 шинал ванил къуртал був­ссар МГУ-лул Баргъбуккаваллил отделение.
Эмма Аствацатуряннул чирчу­ссар «ХIХ ттуршукулий ва ХХ ттуршукулул дайдихьулий Къапкъазнаву буллай бивкIсса яра­гъуннил ва арцул затирттал тарих», «Къапкъазуллал халкьуннал ярагъ» тIисса монографияртту, «Ухссавнил Къапкъазуллал ва Закъапкъазуллал ярагъуннил ва арцул усттартал», «Ухссавнил Къапкъазуллал ва Закъапкъазуллал ярагъуннил ва арцул усттартурал мугьрурдал лишанну» тIисса справочникру ва м.ц.
Хаснува кIицI дан багьлагьи­ссар Э.Г. Аствацатуряннул лакрал усттартурал ва миннал ярагъуннил хIакъиравусса давуртту. ЧIявусса кIанттаву ва аьлимчу лякъай Къапкъазуллал, хаснува лакрал, ярагъуннил хIакъираву чивчусса ца бакъа бакъасса авторну.
2007 шинал ва, бугьарасса оьрмулул инсан, карчI къадурну бувкIссия Лаккуйн, Гъумукун. КIикку ва хьунабавкьуссия чIявусса лакрал ус­ттартуращал. ТIайла-тIайланма учин, тамансса лакрал усттартурал цIарду, хьхьичIавассагу, уттиссагу, — машгьур хьуссар Аствацатуряннул хIарачатрайну. Гьаманки ванил биялалийну кIул хьунни Малик Жабраиловлул цIа ва мунал ссахачIав лащан дан къашайсса магьиршиву.
Ванин бахтти къавхьунни кIива-шанма зурувун буккантIисса лак­рал усттартураясса цила яла цIанихмур ярагъуннил лу букканнин личIансса.
Эмма Григорьевна Аствацатуряннул цIа лакрал культуралул тарихраву личIантIиссар оьрмул-оьрмулухун.
Гьалмахтурал чулуха
Шагьимардан Амиров,
Сулайман Мусаев