Яхьуннав зул цIагу, сянатгу

Кулпат Зулпатлущал

Нажагьсса бухьунссар лакраву музыкантътал Дибировхъая къабавсса, къакIулсса. Шяраваллавусса хьхьичIмур никирал инсантуран хъиннува дакIний бухьунссар вайннал зюннав-дачIулул чIюлу бувсса хъатIив-мажлисру.

Ва гьунаргу Дибировхъал агьулдануву ирсирай най бур.
Вай гьантрай ттул ихтилат хьунни чIярусса шиннардий Кас­пийскалий ялапар хъанахъисса, шагьрулул магьирлугърал оьр­мулуву хъуннасса гьурттушинна дурсса ва дуллалисса Дибиров Сяидлущал.


Андриана Аьбдуллаева
Сяидлул ппу Шапиюллагь бусса оьрмулий Лакрал театрдануву зий ивкIун ур. Ххуйну бищайсса бивкIун бур гармон, мандолина, дачIу. Ххуйну учайсса бивкIун бур балай. КIулминнал бусласимунийн бувну, ванал хъинну бюхттулсса, тIааьнсса такьва дусса чIу бивкIун бур. Шапиюллагьлул уссу-цIадурксса музыкант Зулпукьар Гъумук Пионертурал къатлуву зий ивкIун ур, оьрчIан гармонь, мандолина, дачIу рищун лахьхьин буллай.
Шапиюллагьлул ва Зулпукьардул буттал бутталгу бищай­сса бивкIун бур щютIуххи, баламантту. Му та заманнай Чаргаснаву ивкIун ур хъус ляхълай. Ла­ккуя бувкIсса циняв – ххала­кки, бурши, чIурттащи, ххюлу­ссун вайнначIа батIайсса бивкIун бур.

Руслан Кьурбанов, КПРФ-рал партиялул минифутболданул командалухлу ттуплий уклай уссар

Ванал щютIуххи, баламантту бишлай, цинявппа къавтIий, балай тIий, тяхъашивуртту дай­сса диркIун дур. Мичча лавхьхьуну бур Зулпукьардунгу. Ххишалдаран ванан кулпатгу музыкантътурал агьулданиясса багьну бур. Щарнил ппу, ШавкIратусса Ися, мунал чIивима уссу ХIасанхIусайн ххуйсса гармунчитал бивкIун бур. Буттахъал чулухассагу, ниттихъал чулухассагу гьунар буллусса Зулпукьардул арс ХIасанхIусайнгу ляличIинува магьирсса гармунчи ур. «Лезгинка» ансамбльдануву зий ­уссар. Ва ДР-лул лайкь хьусса артистри. Вана укунсса бур Дибировхъал агьлу-авлад.

— Оьтту-ттурчIавух буллухьунссия, ттувугу оьрчIнийва гъи­ра бикIайва музыкалух. Бири-биривний, чIирай, чарий, ттуй­ва бияла бакъа дачIу ришлай лякъайвав. Амма буттал ттун лахьхьин бансса, ттущал щяикIансса чIун къадикIайва, таний артистал бахьтта щархъавух занай бикIайва, — тIий, буслай ур Сяид.
11-12 шинаву ва занан ивкIун ур Пионертурал къатлувун буттауссийчIан.
Ччяни лавхьхьуну бур цинявппагу инструментирттай бишлан.
Шяраву 8 классгу къуртал бувну, Сяид увкIун ур Каспийскалийн. Зун ивкIун ур заводрай. Миккува къуртал бувну бур ОТО-лул (отдел технического обучения) курсругу.
КIира-шанна шинава аьра­луннаву къуллугъ бан лавгун ур.
Ва армиягу лавхъун увкIсса чIумал Лакрал театр Гъумучату Буйнакскалийн бивзун бур. Сяидгу Щурагьун ивзун, агрегат заводрай зун ивкIун ур. Амма хъунма хIал къавхьуну театрданул ва цачIана увцуну ур. Ми­кку музыкалул бутIуй каялувшиву дуллай ивкIун ур кIира шинай. Зий хъунмасса хIал къабарчагу, театрданул цила аьш кьариртун дур ванал оьрмулуву. Цала оьр­мулул дус Зулпатгу ванан театр савав хьуну бакIрайн багьну бур. Театрданущал щархъавух заназисса Сяидлун Ххюлусмав увкIсса чIумал сахIибулхайр дусса Зулпатлуй ябавцIуну бур. Вайннал ташугу тIайлабацIусса хьуну бур.

Душнил арс Рамазаннущал

1975 шинал Щурагь аьрщи сукку хьусса чIумал, Сяид кулпатращал Каспийскалийн ивзун ур.
Увххун ур «Дагдизель» заводрай зун. АрхIала зий ивкIун ур Каспийскаллал Культуралул Дворецравугу, Художествалул самодеятельностьрал давриву гьурттушинна дуллай.
Зий унува Сяидлул къуртал бувну бур Ростоврай тепловой ва холодильный оборудованиялул курсру.
Ми къуртал байхту, ва увцуну ур зун Дагторгтехника тIисса организациялийн. ЧIяруми шиннугу (пенсиялийн укканнин) микку ларгун дур. КIира-шанна касму дусса, муницIуна цала даву дагьайкун дан ччисса, цаяра тIалавшинна хъуннасса Сяид чув-ухьурчагу тIалавну ва бусравну ивкIун ур. Сайки кьура шин дурну дур ванал музыкалул ва хореографиялул образовательный интернатрай концерт­мейстерну зий. Каспийскалий Аьрасатнал халкьуннал аслий­сса культуралул центр тIитIайхту, шикку зун увцуну ур.

— Музыка ттул оьтту-ттурчIаву бур. Му кьабитан шайсса зат бакъар. Ссаха зий ухьурчагу музыка ттущал буссар. ХъатIайн-мажлисирттайнгу лагара оьвкукун, — тIий ур Сяид.
Адиминал оьрмулуву чIя­вусса затру хъар шай хъа­­митайпалийн, ванил тIул-тIа­биаьтрал, усттаршиврул бияла хъунмасса бикIай. ДакIнил лавсъсса давриха зун­сса гъирагу, гьавасгу буручлай, Саэдлул чIарав мудангу бивкIун бур ххаллилсса кулпат. Цаннан ца бувчIлай, нахIу-хIалимну цачIу оьрму бутлай вайннал 48 шин хьуну дур. Ххуйсса тарбиягу дуллуну, цала-цала оьрмулул ххуллийн бивчуну бур шанма оьрчI.
Сяидлул ва Зулпатлул хIа­кьинусса хъунмур ххаришиву дур тIайлабавцIусса оьрчIал оьрчIая.
Хъунмур душнил арс, 25 шинавусса Руслан Кьурбанов, КПРФ-рал (Зюгановлул партиялул) командалуву минифутболданий уклай, хъинну бусравну ур.

Ва Москавуллал областьрал яла хьхьичIунма бомбардирнан ккалли увну ур. МЧС-рал академия къуртал бувну, лейтенантнал чин ларсун дур. ЦIанакул Москавуллал физкультуралул институтраву дуклай ур. 17 шинавусса ванал чIивима уссу Кьурбангу мукуна футболданий уклай ур ЦСКА-луву. Арсналми оьрчIругу спортрахун багьсса бур.
ЧIивимур душнил арс цIана 9-мур классраву дуклай ур. Мос­кавлив дуклан гьансса, программист хьунсса пикрилий ур.
Ихтилат къуртал шайхту, Сяидлул ккаккан бунни ттун мугъаятну ябуллалисса циняв­ппагу цала инструментру. Ттул хIурматран бивщунни зюннав ва кларнетгу.

— Бищун лахьхьин яла цумур инструмент захIматссар? — цIухлай бура Сяидлухь. – Кларнет захIматссар лахьхьин, таний чIярусса клавишру дур. Амма кларнетраяргу захIматссар зюннав бищаву. Зюннав багьан бан, ванийн ппеллу бан хъинну захIматссар. Му бансса чIахIагу лякъин, бувчIин кIулну бикIан аьркинссар. Ччимуния къашай­ссар. Укун­сса инструмент бивкIссар тIисса даражалийн багьанссару та-бунугу тIий икIара. Ва бивчIан къабитан махъа наниминнан ва бищунсса гъира бикIан аьркинни, — тIий ур Сяид.

Ванан пикри бур цIана музыкалул школалийн заназисса цала арснал оьрчIан — чIивима Сяидлун лахьхьин бан зюннав бищун.
ЦIана ва гармонь-дачIу рищун лахьлай ур. Цахъи хъуна хьувкун зюннав бищунгу ла­хьхьин банссар ттаттал.
Буттахъая нанисса гьунар вайннавугу ялун личинссар тIий бура.
Укун буслай бур ххаллилсса Дибировхъал кулпатрая чIярусса шиннардий вайннащал чIахху-чIарах, хIала-гьурттуну ялапар хъанахъисса Вагьабова Башикар, Каспийскалийсса Да­гъусттаннал халкьуннал аслий­сса культуралул Центрданул директор.

— ЧIярусса шинну хьуссар жул Дибировхъащал ца кулпат кунма, кунначIан ку бухлай, куннал чIарав ку бацIлай, дан-дитанмунил маслихIат ккак­лай яхъанай. Ттул ппу ччянива ивкIунни. Буттан кIанай авцIуссар ттун Сяид. Жула учай­ссар ххуйсса чIаххучу хъинссар, архсса гъанчунаяр куну. Гьарица чулуха ххуйсса, хIал бавкьу­сса чIаххул бур. Ца ттущал бакъа­ссагу, цинявннащалгу.
Каспийскалий чансса бухьунссар Сяид къакIулсса. Холодильник зия хьумагу ваначIан най уссар, хъатIий-мажлисрай зюннав, гармун, дачIу рищун аьркиннийгу ванайн оьвтIий бу­ссар. Ванал кунма цила кIанийн багьан бувну ми бищун шайссагу цучIав акъассар.

ЦIанакул гьарзат электроникалийн кIурадаен дурну дур. Жулами инструментру бишлашийни, жулами балайрду тIутIийни иш цамур бикIай. Ми ляличIину асар шай, бюххай. Гьарица оьвкуначIан лавгун, инсаннал кьини лахъайссар Сяидлул. ЦачIанмагу бухху-букку чан къашайссар. ТIивтIунма буссар ссупра. Бисмиллагь къабувну цучIав уккан къаитай­ссар. Кагу, дакIгу тIиртIусса инсантал бур. Вайннал оьрчIругу нину-ппу кунма инсантуращал хIал бавкьусса, аьчухсса дакIру дусса бур.
Жун хъунмасса бахтти хьунни укунсса чIаххул бакIрайн багьну, — тIий бур Башикар.
Умуд бур хъирив нанисса никиралгу лайкьну дуруччин­ссар Дибировхъал цIагу, сянатгу тIисса.