ЦIуллу-сагъшивруцIунсса маслихIатру

Холестерин чан бангу, чурххал хIал ххуй бангу

Цуксса чIявусса чичлай бунугу холестериндалуя, оьтту­ву ххишаласса холестерин бусса инсантал чан хъанай ба­къар. Уттигъанну ВОЗ-рал дур­сса ххал бигьавурттайн бувну,

дунияллий хъинну чIявусса бу­сса бур инсантал лахъсса холестерин бусса, шиная шинайнгу мукунми гьарза хъанайгу бусса бур. ЧIявуминнан цалва холестерин лахъсса бушивугу кIулну ба­къар. Агарда ялув къабацIарча, мунил бюхъайссар ххюрхху дан захIматсса цIуцIавуртту.

ЦIуллуну личIаншиврул дурагу ххюра бигьасса низам аьркинссар. Вай так ку­магчиталли,хIакиннал специалистнал маслихIатрахгу ви­чIилий бикIан аьркинссар.

1. ХьхьичIва-хьхьичI, буллалияра чурххал упражнениярду, гьарца кьини яла чанну дачIи ссятрайсса.
Ягу бучIиссар гьантлун 30 минутIрайсса занан анаварсса шаттирай. Ванийну, цIуллушиву цIакь шаврицIун, чурххал къалипгу ххуй шайссар.

2.Махъаллил хьияра ххишаласса аьгъушивурттая: фастфуд, соусру, майонез ва м.ц.

3. Зулла дукралувух ишла дуллалияра гьивхь. Аьлимтурал дурсса ххал бигьавурттайн бувну, гьивхь ва кьакьан дурсса ахъул­сса (сухофрукты) ишла дуллалисса инсантурал оьттуву холестерин хъинну чан шайсса бур, амма хъамамабитару вай хъинну колорийнайсса душивугу.

4. Ишла буллалияра бюхъай­ссаксса гьарзану клетчатка. Вай чIявуссар ахъулссаннуву ва ахънил­ссаннуву, буссар клетчатка нехълуву, хъалуву. Клетчаткалул, цавунма цIупI чайсса бур холестерин, му антиоксидантри, къюкIлингу хъинссар.

5. Чан дувара хIан, кьаритияра пIапIрус. ПIапIрус тIутIиминнал оьттуву ххуймур холестерин чан хъанай, оьккимур лахъ хъанай бачайссар.
Вай ххювагу маслихIат хъинну бигьасса, инсаннан хайр бу­сса бур, мунияту вайннуйн вардиш хьияра. Вайннул кумаг байссар аьмну чурххал хIал ххуй бангу.
ЦIуллуну битаннав.