Барча буллай буру

МахIаммад-Рашад Щуну-Зунттул бакIраву, лахъшиву дуцайсса приборгу кIунттихьну

Вай гьантрай оьрмулул 70 шинал юбилей кIицI ларгунни Ваччиял шяраватусса Аьвдуллагьлул арс МахIаммад-Ра­шадлул.

ЧIяйннал дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, армиялул буржгу лавхъун зана хьуну махъ зун увххун ур «Дагдизель» заводрайн.

 

Зий унува, дуклайгу ивкIун ур Ленинградуллал Жамирду бай институтраву.
МахIаммад-Рашадлул щала оьрму бавхIуну бур заводрацIун. Ванал пишагу бур фрезеровщикнал. Давриву хьхьичIунсса кка­ккияртту чIалачIи даврихлу лайкь хьуну ур чIярусса грамотарттан, барчаллагьрал чагъардан.
Ванал сурат мудангу лархъун диркIссар «Дагдизель» заводрал ХIурматрал улттуй.

ЦIанакулсса чIумалгу Ма­хIаммад-Рашад, ххаллил­сса пишакар уну тIий, кIункIу увну, зий ур МахIачкъалаллал М. ХIажиевлул цIанийсса заводрай 18-мур цехраву, мува цала пишалий, фрезеровщикнал яла хъунмур разрядрай.
Оьрмулул ва иширттал ци ххуллу-ххуттай ухьурчагу, ца хIарачат ва бюхъу ххину, цаламиннангу, цайминнангу бусравшиву ялттуну ялапар хьусса чув ур МахIаммад-Рашад.
Хъуннасса юбилейгу барча дуллай, чIа тIий буру ххаллилсса дуснан, лаккучунан цIуллушиву, талихI-тирхханну, дунияллул цинявппагу неъматру!

Вил хIурмат бусса
Ваччиял жямат, ина ххирасса цинявппагу