Ххирасса Лакрал ва Ккуллал районнал агьалий!

Оьрмулул тIалавшиннарду ялу-ялун цIу хъанай дур. ХIакьину гьарца абонентнаща бюхълай бур цала ччувччусса чаннахсса бурж бусса, бакъасса ххал буван «ДЭСК» ПАО-рал сайтрай, цала арцу дулайсса кодрайн бувну.

Чагъарданийнусса баян баву тти къадикIантIий дур. Буржру буминнал цIарду кIанттул кказитрай рищаву абонентнайн баян бувшиврун хIисавссар тIар. Му сияхIрах бурувгун, яла чани кьукьлангу букIлантIий бур. Мукунсса тIааьндакъашивуртту къахъананшиврул, ччув­ччусса чаннах цила чIумал буллалияра багьа!

Исмяил Гъажаев,
«Энергосбытрал» каялувчи