Миллатирттал мазурдил буруккинттая билаятрал даражалий

Октябрьданул 29-нний Госдумалуву «Аьрасатнал Федерациялул мазурдил чIявушиву. ХIакьинусса тагьар ва миннул ялунбучIантIимур» тIисса мяъна-мурадрал ихтилатирттах вичIирхьусса Парламентрал батIаву хьуну дур. Читать далее

Яхьуннав зул цIагу, сянатгу

Кулпат Зулпатлущал

Нажагьсса бухьунссар лакраву музыкантътал Дибировхъая къабавсса, къакIулсса. Шяраваллавусса хьхьичIмур никирал инсантуран хъиннува дакIний бухьунссар вайннал зюннав-дачIулул чIюлу бувсса хъатIив-мажлисру. Читать далее