Аьрасатнал Халкьуннал цашиврул кьини

Ноябрьданул 4-нний Аьрасатнаву дайссар Халкьуннал цашиврул кьинилул шадлугъру. Гьашину бигьалагай кьинину ккаккан дурну дур ноябрьданул 5-мур кьини.

Халкьуннал цашиврул кьини ккалли дурну дур килисалул ва паччахIлугърал байрандалун. Ва байран 2004 шинал тасттикь дурссар, амма мунил мархри лавгун бур дянивми ттуршукурдавун. Рюриковичтурал паччахIлугърал ирсирал ахир дуркIсса чIумал, Аьрасатнаву дайдирхьуссар аварасса, питнардайсса чIунну. Та чIумал цIа дурккун диркIссар Лжедмитрий 1-нал, мунал баян бувну бивкIссар цува караматшиврий ххассал хьусса паччахIнал арс Дмитрий ушиву. Муния махъ Польшанал аьраллу був­ххун, Аьра­сатнал чIявусса улкри хъямала бувну бивкIссар. Му захIматсса тагьардануву бикIлил агьалинан багьссар ккаккан дуван цалла чувшиврул хасият. Ополчениялул кьюкьрал ххит буккан бувну бивкIссар Польшанал гарнизонну.

1612 шинал ноябрьданул 4-нний Польшанал аьралуннал бакIрайн лавсъссар цивппа бух хьушиву. Лжедмитрийл кьамул бувссар Польшанал вакилтал. Гьаман му Аьрасатнан хъуннасса мяъна дусса тарихран хас дурссар Халкьуннал цашиврул кьини.
2004 шинал ПаччахIлугърал Думалул цIу дуккан дурссар «Аьрасатнал ххувшавурттал кьинирдал хIакъиравусса» закон, муния хьуссар Халкьуннал цашиврул кьини.
2005 шинал Нижний Новгородрай тIиртIуссар, Москавлив куннасса, гьайкал Мининнун ва Пожарскийн. Москавлив ноябрьданул 4-нний тIутIив дишайссар му гьайкалдануцI.

ХIадур бувссар
ХI. Аьдиловлул