Щархъаву оьрчIру чан хъанай бур

Жула зунттавусса шяраваллава инсантал шагьрулийн бизлай шяраваллу «илтIа» хъанай душиврул дард хъунна хъанай дур. Ва иширал барометрану щак бакъа хIисав дуван бучIину бур школарттай дуклакисса оьрчIал ккал.

ХIажимурад ХIусайнов
2013-ку шинал, на Ккуллал райондалийн «Илчи» кказитрал корреспондентну зун увкIсса чIумал, школарттай дуклаки оьрчIал сияхI дуссия 1300-нний ндирсса. Ганияр махъ ларгунни ххюра шин. Гьашину, 2018-ку шинал, сентябрь зуруй Ккуллал райондалий школарттай дуклаки­сса оьрчIал сияхI дур дурагу 757. Чан хьуну бур 500-нния ливчу­сса оьрчIру. Дянивну 100 оьрчI ца шинал чан хъанай ур. Ларгмур шинал буссия 825.

ЦитIиссар ва иширал? Жаваб кутIану дулун бюхълахъисса иш бакъашивугу аьлтта чIалай бур. Хъинну хьхьарасса дур республикалул жула зунттал кIанттай яхъанахъиминнахсса буруглагаву. БатIавурттай, совещаниярттай кIицI лаглан бикIай цимирив КФХ, ЛПХ, СПК дур райондалий тIий. Духьунссар, дакъания дур къатIунссия. Амма вай КФХ-дал район ххассал дуван тIий дакъар. Ца чIумал райондалул культуралул къатрал чIирайн лархъун дия баннер. Гикку чивчуну бия райондалий бушиву 200 азаруннийн бивсса ятту. Машаллагь!

ХIакьинусса жула ихтилат бавхIуну бур школарттай дук­лакисса оьрчIал сияхIрацIун. Ккуллал райондалий бур 14 школа. Школа бакъасса шяравалу дур Ссухъиящиял шяравалу. КIира шинал хьхьичI лавкьунни кIиккусса, 1938-ку шиналва тIивтIуну бивкIсса школа. Лакьин багьана шаву оьрчIру чансса бур тIутIаву диркI ххай ура. Вайми шяраваллавусса школарттай цими дуклаки оьрчI усса­рив яларай дуллай буру сияхI. Ва сияхI дуллунни Ккуллал райондалул КIулшиву дулаврил управлениялул.