Ваччав дия уттарашиву

Сентябрь зурул 26-нний Ваччиял шяраву хьунни «Ирс» цIа­нилусса фольклорданул фестиваль. Вара кьини хьунни «Пагьламан» тIисса фестивальгу.

Фестивальданий гьуртту хъанай дия Ккуллал, Лакрал, Ахъушиял, Агъуллал, УнцIукIуллал, Ахвахуллал, Лаващиял, Гергебиллал районну.


Ваччавсса майданнив циняв шяраваллал личIи-личIину хIасул бувну бия дуки-хIачIиялущалсса, буттахъал цIурихьулуву, ужагърай ишла дуллай диркIсса ма­тахIирттащалсса къатта-къушру. Шикку бия кIарттул ччатI, ини, дукьрахIан, аьрайн-гьавккури, личIи-личIисса ххункI­ру, буркив, шархь дикIру, хьхьахьхьари, ва чIярусса цаймигу дукрарду. Дия шиккура ссупралул чIарах дирхьуну чIярусса матахI. Циняв шяраваллал гьурттучитал бия шяраваллан хасъсса янна-уссуву.
Ирсирай жуйнна дирмур ядаву, ххишала бакъа хъинну аьркинсса ишну хъанахъиссар.

Фестивальданул сиптачиталну хъанай бия Ккуллал район, Дагъусттаннал культуралул министерствалучIасса Халкьуннал творчествалул къатта. Фестивальданул дайдихьу дуруна «Вирттаврал аллеялучIату» майданналул чулинмай кьюкьлуй бачаврийну. Кьюкьлул хьхьичI най бия: Ккуллал райондалул бакIчи Шамил Рамазанов, фестивальданий гьуртту хьун увкIсса Ахъушиял райондалул бакIчи АхIмад МахIрамов, Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Абакар Къюннуев, Лакрал ва Ккуллал районнал цач1усса прокуратуралул зузалт ва цаймигу хIурмат лавайсса хъамал. Кьюкьлул хъиннура сий дутлай дия ЧIяйннал шяравату, балчаннуйгу буртти бивтун, наврузбагхъаннийн бувцуну нанисса жалиндалул. Тямадану ия дукьрахIанттил кIартташилущал, кIичIулущал нанисса шяраваллил хъуначу Оьмаров МахIаммад. Кьюкьа майданнив, райондалул заллухъру ва хъамал ялтту бувккуна шяраваллал «къатта-къуширттал». Бисмиллагь бувуна ссупрардай­сса дукрардая.

Шиккура хIасул дурну дия шяраваллил хозяйстварттал хьун дурсса ахънилсса, ахъулсса, дахлахисса ярмукIагу. Дия дахлай мукунна янна-кагу. Яла дайдирхьуна агьаммур фестиваль.
СахIналул давуртту дачин дурну ия Хъусращиял шяраваллил Халкьуннал театрданул режиссер Сулайманов Марсел.
Фестиваль барча дуллали­сса махъру лавхъуна: Шамил Рамазановлул, АхIмад МахI­рамовлул, Абакар Къюннуевлул, МахIаммад Камиловлул.

Цалчин цала гьунарду кка­ккан бувуна, маразрайх лахъай, пагьламантурал. Гьунарду кка­ккан бувуна Ккуллал райондалул, МахIачкъалаллал циркрал студиялул ва Огниллал школалул пагьламантурал. ЧIявуми пагьламантал чIавасса оьрчI-душру бия. Амма вайннал маразрай ккаккан буллалисса гьунардал инсантал махIаттал буллай бия. Машаллагь!
Хъирив хъинну ххуйсса фольк­лорданул къавтIавуртту кка­ккан дуруна, балайрду увкуна Ккуллал, Лакрал, УнцIукIуллал, Аьхьхьахъиял, Лаващиял, Агъу­ллал, Шаржавуллал, Ахъушиял районнал фольклордал ансамбльлал.

Циняв гьуртту хьуминнан буллуна Ккуллал райондалул, Дагъусттаннал Халкьуннал творчествалул къатлул чулуха­сса дипломру ва бахшишру. Фестиваль лахъи ларгуна ахттая махънин.

Репортаж хIадур дурссар
ХI. ХIусайновлул