ДакIнин маччасса шинну

Студентътурал стройотрядраву зузисса шиннардий Аьлиханхъал МахIаммада лайкь хьуну ур ДАССР-данул Верховный Советрал Президиумрал ХIурматрал грамоталун

ХIакьинусса кьинигу пахрулий ва гъирарай дакIнийн бутлайнма бикIай комсомолданул бакIчитал тай студентътурал отрядирттаву дурсса давурттивгу, тяхъа-шадсса чIуннугу. 1-мур ЦIувкIратусса МахIаммада Рамазанов буттал шяраву школалий дуклакисса чIумала, нитти­уссу ХIасаннуцIа чарил усттарнал касмугу лархьхьуну, хъюнил чIира бувссия тIий ур.

Дагъусттаннал пединститутравун , физикалул- математикалул факультетрайн дуклан увххукунгу, марцIну ххювардай дук­лакисса МахIаммада курсирал комсомол организациялул хъунаману увчIуну ур. Гъинттул (та диркIун дур 1973 шин) студентътурал отрядравух Новокаякентлив чяхир дувай завод буллан лагайхту, кьюкьлуву яла даву кIулма цува ухьунссияв, найунува мастерну ивтунав тIий ур. Хъиривмур шинал Щамхаллай Ухссавнил Ккавкказнаву ганиннин къабивкIсса даражалийсса элеватор буллали­сса ппурттувугу ва мастерну ивтун ур. Кьюкьлул командирну ивкIун ур Хъусращатусса, хIакьину жуна цинявннан кIулсса, АьбдурахIман Адамов. МахIаммада буслай ур, таний стройотрядирттал командирталну битайсса бивкIшиву Дагъусттаннал политехинститут­раву дуклакими, ми строительнал даврил мухIлу- хIин кIулсса буну тIий.

«Хъинну гъирарай зун бикIайва жагьилтал стройотрядирттаву, лякъинсса арцуятунияр ххаришиву дикIайва, дуллалисса даврил хIасиллу чIалачIийни, гьармагу хIарачат буллан икIайва даву дюрхъуну дуван», — тIий ур МахIаммада. Шамилчинмур курс къуртал бувайхту стройотрядраву ва гьур­тту хьуну ур Къизлярдал райондалий Черняевка тIисса шяраву профтехучилище буллалисса давриву. ХьхьичIсса шиннардий зий опыт салкьи бувсса ва кьюкьлул командирну ивтун ур. Ванащал тикку бивкIун бур ЦIувкIратусса гьалмахтал: Мажидов Оьма –кьюкьлул комиссар, Сулайманов СултIанмахIа – мастер. ХIакиннугу бивкIун бур ПатIимат Чурлановал ссу Майя Чурлановагу.

Ца кьюкьлуву 50-60 жагьил икIайссия, миннан яхъанан­сса къулайсса шартIру дузал дуван багьлан бикIайва, дукиялулсса буван. Столовойгу жунма буван багьайва. Цимурца аьркинмунил дузалшинна жура дувайссия. Стройотрядирттал пионертурал лагерьдугу аякьалийн ласайссия. Хасиятрал захIматсса оьрчI улай­ссия кьюкьлухьхьун тарбия уван. Кьюкьлухьхьун буллусса оьрчIру ххуй чулинмай бахханагу шайва. Хъуннасса къулагъас дия культуралул программалух. Давугу дувара, бигьагу лагияра тIисса принцип дия,- тIий, дакIнийн бутлай ур МахIаммада.

Хъиривсса шинал Белгородрал областрайсса, Чернянка тIисса шяравун гьан дурну дур МахIаммада бакIчисса кьюкьа, 300-400 оьл ябуллансса, хъуннасса ферма дуван. Ва каялувшиву дуллалисса кьюкьлул стройотрядирттаву цалчинмур кIану бувгьуну бур, МахIаммадагу Белгородрал облисполкомрал чулухасса ХIурматрал грамоталун лайкь хьуну ур. Шиккува бусан, комсомолданул стройкардай лайкь хьуну ур ва ДАССР- данул Верховный Советрал Президиумрал ХIурматрал грамоталунгу (танийсса республикалул яла лараймур награда) ва «За трудовую доблесть» тIисса медальданунгу.

Стройотрядрал хьхьичIунсса командир хIисаврай , 1975 шинал гьуртту хьуну ур Берлиннайн гьансса щалвагу союзрал делегациялувух. Мукьилчинмур курсирай дуклай унува, харжгу бивхьуну, ивтун ур факультетрал комсомол организациялул секретарьну. Факультет къуртал бувайхтугу, ца шинайсса мува даврий зий ивкIун ур. Барчаллагьрай дакIнийн бутлай ур тай шиннардий пединститутрал комсомол организациялул секретарьну зий ивкIшиву гьарманал чIарав ацIан чялишнувасса Шалласу Шалласуев. Гихунмайсса оьр­мулул ххуллу МахIаммадал комсомол даврицIун бавхIуну ба­къар, амма дакI дарцIуну ур комсомол танисса ххаллилсса тарбиялул школану бивкIшиврий.

— Ттулмур дакIнин мудангу гъаннура, маччанура лирчIунни тай шинну, захIматрал инсаннал кьадру бусса чIунну. Таний кьиматрай диркIмур утти дахханаххи хьуну дур. Дунугу, захIмат буллалисса инсаннал кьадру тачIавгу бух къалагантIиссар, хаснува бюхттулну бивкIссар мунил кьимат жула зун­ттаву. Гьарцаннал буржну чIалай ура жагьилтуран кумаг баву, миннал оьрмулул личIи- личIисса арардаву зунсса сант дузал дуваву, — тIий ур ттул ххаллилсса шяравучу Аьлиханхъал МахIаммада.
Комсомол даврия лавгун махъ ва личIи- личIисса давурттай зий ивкIун ур, лайкь хьуну ур чIярусса бахшиширттан, грамотарттан. Так комсомол давурттай ва стройкар­ттай зузиний ларсми бахшишру ванан ляличIинура бусравну дур хIакьинусса кьинигу.