Цаннай ца бавкьуни, барачатгу ххиссар

Ларгсса алхIаткьини Национал библиотекалул чIивимур залдануву «ГьунчIукьатIи» жяматрал ккурандалул батIаву хьунни.

Ваний гьуртту хьунни Лаккуясса, МахIачкъалалиясса, Каспийскалиясса, Къизлардаясса, къутандалиясса ГьунчIукьатIрал жяматрал вакилтал.


Залму АьбдурахIманова
БавтIминнавух бия шяраваллил администрациялул бакIчи МухIад Штанчаев, школалул директор Малик Къушиев, СПК-лул хъунама Сиражуттин Чавтараевгу. Жяматрал ххал бигьинсса мурадирттах вичIи дишин увкIун ия лакрал жяматир­ттал давурттавух мудангу гьурттушиву дувайсса Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Абакар Къюннуев.

БатIаву дачин дур­сса ХIа­­жибутта ХIусайновлул цIу­бакIрай, ххал бигьинсса масъа­ларттал сияхIгу дур­ккуну, 11 шинай ккурандалул бакI­чи­шиву дурсса Зиябуттин ХIа­жи­мирзаевлуйн жяматрал цIа­ниясса барчаллагь баян бувна. Бувсуна, ванал агьаммур пишагу хIисавравун лавсун, ккурандалул иширтталсса буллан­сса чIунгу мудан диял къахъанай духьувкун, Зиябуттиннул ва даву кьаритлай ушиву.
Хъирив бавтIцириннал циняв рязину «ГьунчIукьатIи» ккурандалул бакIчину хьхьичIвагу вай буржру биттур буллай ивкIсса ХIажибутта ХIусайнов увчIуна.

— ХIакьину жуйвасса бурж, жяматрал халкь чув ялапар хъанай бунугу, буттал шяраваллил къайгъурдаха зузавур. Арив, шагьрурдай, Лаккуй, личIишиву дакъа, циняв ца хьуну, жула жяматрал мурадирттал лагма лаган багьлай бур, — куна цала мукъуву ХIажибуттал.
Ххал бигьлагьисса масъаларттавух бия: Хъун дяъвилий гьуртту хьусса ГьунчIукьатIрал шяравасса 250 чиваркIуннал савлугъран, шярава Карашрал гаражрачIан бияннин­сса ххуллуцI мурхьру бугьансса; тиха -шиха бувкIун, шяраву бацIансса кIану бакъасса инсантуран хъамаллурал къатта бан­сса; щарнил дянивсса ккурчIа цIу буккан бансса; мюрщи оьрчIру тIуркIу тIунсса «тяхъашивурттал майдан» бувансса.
КIицI бувна мукунма жагьилтурансса спортплощадка ягу спортзал бувангу дакIний бушиву.

ХIажибуттал цала программалуву мукунма кIицI лавгуна, райондалул даражалий щаллу бан дакIнийсса масъаларттугу. Мисалдаран, шярава халкь бизлай, щар духкъалаганшиврул щинал, газрал масъала лахъи лаган битан къабучIишиву.
ХIасил, ккурандалул щурущи дуван дакIнийсса программалул гьарцагу масъала агьамсса, мяйжаннугусса, чIумуха лавхьхьуну язи бувгьусса бия.

Лакрал райондалул бакIчинал хъиривчу Абакар Къюннуевлул, ккурандалул батIаврийн оьв­чаврихлу барчаллагьгу куну, кIицI бувна, ГьунчIукьатIрал щар райондалул тарихраву ца яла агьамсса, хъунмасса кIану бувгьусса щар хъанахъишиву.
— Махъ ппурттуву жула район­далул щархъаву хъуни-хъунисса давуртту дурунни, щарнил жяматирттал гьурттушинна дурну. КIулсса куццуй, мукунсса иширттавух багьай­сса даражалий гьуртту хьун­сса райондалухь дакъар хъунисса каширду. Умудгу бур зул шяравугу хъуни-хъунисса цIушиннарду хьунтIишиврийн, щалва жямат лагма лавгун. Ттинингу зул ккурандалул ххуй-ххуйсса давуртту дурссар. Жугу хIадурссару жущаhа шаймунийну чIарахбацIаву дуван»,-увкуна Къюннуевлул.

Ккурандалул бакIчину тти­­­нин зий ивкIсса Зиябу­ттин ХIажимирзаевлул вайксса шиннардий цала чIарав бивкIминнахь барчаллагьгу куну, умуд бивхьуна вания гихуннай дансса давурттугу жямат­ран барачатсса хьуншиврийн.
Щарнил администратор Му­хIад Штанчаевлул цаламур ихтилатраву тавакъю бувна кьурахъул шиннардил хьхьичIра дарчIусса аьрщарай къатта-къуш къабув­сса халкьуннахь цачIун хьусса налогру дулун, акъахьурча закондалул хху­л­лий хIукуматрахь ми махъуннай зана дансса ихтияр душиву.

СПК-лул хъунама Сиражуттин Чавтараевлулгу бувсуна, райондалул вайми щархъах бурувгун, ГьунчIукьатIрал щарнил хозяйствалул иш-тагьар цIа дансса даражалий душиву ва жяматрал давурттавух чялишсса гьурттушинна дуван хIадурну бушиву, мукунма кIицI бувна щарнил агьалинаща цала хъатIайн-хъиншивурттайнсса дикI, нис, нагь къулайсса багьлун СПК-лул хозяйствалия дучIан дуван бюхъайшиву.

ХIажибутта ХIусайновлул баян бувна гьарца зурул махъра-махъмур нюжмаркьини ккурандалул вакилтал батIлансса пикри бушиву ва кIицI бувна чIал къавхьуну Интернетраву ккурандалул сайтгу щурущи дувантIишиву.