Комсомолданул тарихрал ххуллу

Гьашину октябрь зурул 29-нний 100 шин там хъанай дур Щалагуаьрасатнал зузалтрал ва жагьилтурал союзрал 1-мур съездрай ВЛКСМ сакин дурну.Комсомолданул юбилейран хасъсса ххаллилсса мажлис хьунни Къизилюртуллал шагьрулул 2-мур школалий.

Имара Саидова
Комсомол идарарттал авадан­сса ва асар хьунсса тарихрая дуклаки оьрчIахь бусан бувкIун бия Къизилюрт шагьрулул ВЛКСМ-рал комитетрал цалчинмур секретарьну зий бивкIсса, цIана культуралул, туризмалул ва жагьилтурал политикалул отделданул хъунмурну зузисса Зина Аминова, Къизилюртуллал Жяматийсса палаталул ва шагьрулул Ветерантурал советрал председатель ХIасан Оьмаров, дагъусттаннал гидроэнергосистемалул даврил ветеран Аьли МахIаммадов.

Мажлис байбихьлай, школалул завуч Ирина МахIаммадовал цила ихтилатраву кIицI лавгунни комсомолданул даврил жагьилтал тарбия бавриву хъунмасса бияла бивкIшиву.
Комсомол идарарттал тарихрая оьрчIахь бувсунни школалул директор, Къизилюртуллал Жяматийсса палаталул вакил Азипат Шагьру­ттиновал.
Комсомол идарартту сакин баврил тарихрая ва дакIний личIансса лахIзардая бусласисса ихтилатру бунни Зина Аминовал ва ХIасан Оьмаровлул.

— Комсомолтурал чялишсса гьурттушинна дайссия шагьрулул культуралул, спортрал, жяматий­сса, патриот зумувнусса ва цаймигу иширттавух. Къизилюртуллал комсомол идаралул жагьилтал Ватан ххирану тарбия баврин хьхьичIва-хьхьичI эбратну бивкIссар дяъвилул ва захIматрал ветерантал. Цуксса кьурчIинугу, жул комсомолтуран лахъан бувкссар Авгъан дяъвигу. ТачIав хъамакъаритантIиссар чIавасса жагьилтурал, цала жандалий хIайп къаувкуну, та дяъвилий дурсса къучагъшивуртту. ХIакьину на пахрулий кIицI лаган ччай бура Къизилюрт шагьрулий, комсомолданул даву дацIан къариртун, дачин дуллалисса, хьхьичIун ливчу­сса, итххявхсса жагьилтурал идарартту зий бушивугу, — увкунни Зина Аминовал.