Луглай бур чIивисса душний зулму бувминнах

Дагъусттан Республикалийсса АьФ-лул Силистталул комитет­рал, Калимат Оьмарова бивкIуну лявкъусса иширал хъирив багьну, силистта бачин бувну бур.

З. АьбдурахIманова
Шикку дакIнийн бутан, ларгсса гъинттул, июльданул 29-нний, ахттайн чIумал, Каспийскалий Оьмаровлул цIанийсса кучалий ялапар хъанахъисса чIиви душ кьатIув ччатIул хъирив бувккун, гания мукьах бакъа хьуну, чувкIуй лякъин къабюхълай буссия. Силистталул къуллугърал зузалтрал, гивах буцири циняв видеокамерарттугу ххал бувну, чIявусса инсантурахь цIухху-бусугу бувну, лагма-ялттусса къатри, квартирарду, халкь яхъанан бувсса цIусса къатри ххал дурну, гьар кIанайх бувккун бивкIссар. Гай гьантрай душ ххал бан був­ккун бур 2000-ннийн бивсса инсантал.

Бакъа хьурчагу, душ сагъ-саламатну бухьунссар тIисса цинявннал дакIру хъя учин дурунни уттигъанну, сентябрьданул 9-нний, Каспийскалий Лениннул цIанийсса кучалийсса 53-сса къатлул чIарах нанисса къанавраву оьрмулул 8-10 шин хьусса душнил жаназалущалсса сумка лявкъуну бур тIисса хаварданул.
Нитти-бутталгу, укун къума­сса хавар кьамул бан дакI къадиллалишиврул, най буна жаназа цал душнил дакъашиву бувсун бур.

Октябрьданул 3-нний, экспертизалул хIасиллайн бувну, тасттикь хьуну бур къанавраву ляркъу­сса жаназа мяйжаннугу Калимат Оьмаровал душиву.

Жаназа щил дурив ва га цукун бивкIуну бурив ххал бан силистталул къуллугърал гайва гьантрай молекулярно-генетикалул ва судебно-медициналул экспертизартту бувну бур.
Октябрьданул 3-нний, экспертизалул хIасиллайн бувну, тасттикь хьуну бур къанавраву ляркъусса жаназа мяйжаннугу Калимат Оьмаровал душиву.
ХIакьинусса кьини тIурча най дуссар душний зулму бувми ляхълахъисса хъиривлаявуртту.