Чан къабаннав ина жун

Аьрасатнал искусствардал лайкь хьусса деятель, искусствовед АхIмадлул душ Гулизар Султановал дурцири давурттал ккал дуллай байбиширча, ччима махIаттал хьунссар, гьунар бусса бушивруцIун, ванил захIмат ххирашиврий, дуллалисса даву дюрхъуну дувайсса усттаршиврий.

ЧIявуссаннан Гулизар дакI­ний бур Лакрал театрданул спектакльдануву ПартIу- ПатIимал роль усттарну дургьусса актриса хIисаврай. Тания мукьах чIярусса шинну гьарчагу, так ца му даврихлугума — инсантурал хханххиравун дагьанну роль дургьушивугу гьахьунссия ванил цIа барчаллагьрай зумух ласлан. Ва бур театровед, литературовед, таржумачи, критик, ванил тамансса луттирду чивчуну бур дагъусттаннал театрдая. Чивчуну бур бакIра- бакIрах режиссертурая, актертурая, миллатирттал театрдая.

Дагъусттаннал циняв миллатиртталгу, жувагу багьавай пахру буван лайкьсса инсан бур Гулизар. Энциклопедий­сса кIулшивуртту дусса, ххуйну фольклор, литературагу, зун­ттал халкьуннал аьдат- эбадатругу кIулсса Гулизар Султановал хъунмасса бутIа бивхьу­ссар «Дараччи» клубрал даву магьиргу, хьхьичIуннайгу дувавриву. Ва Мариян Илиясовалгу, жул цинявнналагу вихшаласса дусгу, маслихIатчигу, кумагчигу бия, хIакьинусса кьинигу жул чIарав бур.

Ванил аькьилсса махъгу, куртIсса ва цIакьсса кIулшивурттугу, опытгу жун уттиния тинмайгу хъинну бучIи лякъинтIиссар. Жул хъунмасса умудгу буссар Гулизар АхIмадовнал цилва опыт жунма уттигу ла­хьхьин буллантIишиврийн, авадан­сса кIулшивуртту чумартну жуйхрагу дачIлантIишиврийн. Оьрму укун лавгсса ванища мукун бакъа цамур куццуй зунгу,ялапар хъанангу къахьунтIиссар.Чан къабаннав ина жун, ххирасса Гулизар АхIмадовнай! ЦIуллушиву дулуннав вихьхьунгу, вилцириннахьхьунгу!

Мариян Илиясовал
цIанийсса фонд «Дараччи»