Бусса чIуний – щалла дунияллухь»

Миллатирттал иширттаха зузисса федерал агентствалул сакиншиндаралу гьашину ссуттил «Бусса чIуний» тIисса халкьуннал телевизион-макьаннал конкурс дайдихьлахьиссар.

ЧIаважагьилтурал дянивсса конкурсрайнсса хIадуршинна

З. АьбдурахIманова
Миллатирттал дянивсса ва чIаважагьилтурал проект Аьра­сатнал ФАДН-рал щаллу дувантIиссар «ОьрчIру оьрчIан кумаграй» тIисса Чирилул фонд­ращал цачIуну. Ва фондрал каялувчигу билаятрай машгьур­сса продюсер Лина Арифулина бур.

«193 миллатрал халкь ялапар хъанахъисса жула билаятрай гьунар бусса, балай учавриву усттарсса жагьилтал чIявусса бур. Оьрус мазрай бакъасса, миннал балайрду щаллу бувай­ссар цала-цала ниттихъал мазурдийгу. Миллатирттал мазурдийсса макьаннал ва балайрдал проектрал ца чIюлушиннанугу личIи-личIисса мазру, культурарду хIала шаву хъанай дур.
Конкурсравух гьуртту хьун ччисса жагьилтурал аьрзри кьамул буллай бур октябрьданул 25-нин. Аьрза ва гьурттучинал цала анкета тIайла дуккан бюхъантIиссар проектрал сайтрайн: www.вовесьголос.рф.

ЦIа ларгсса музыкантътурая, продюсертурая, шоу-бизнесрал вакилтурая сакин бувсса жюрилул язи бугьантIиссар финалданий гьуртту хьун лайкь хьуми оьрчIру. Миллатирттал цашиврул кьинилул байрандалул хьхьичI гьантрай миннайн оьвчинтIиссар Москавлив ва сакин дантIиссар машгьурсса балайчитуращалсса ва артистътуращалсса хьунабакьавуртту, мастер-классру.

Яла ми гьуртту хьунтIиссар ноябрьданул 5-нний билаятрал хъун шагьрулий хьунтIисса хъуннасса концертрай. Ва проект тIайланнасса эфирданий ккаккан дантIиссар РУ ТВ каналданул.
Проектрай ххув хьумагу тIайла уккантIиссар 2019 шинал хьунтIисса «Щалла дунияллухь – бусса чIуний» тIисса Халкьуннал дянивсса макьаннал конкурсрайн.