Барча буллай буру

Октябрь зурул 22-нний бувну бур жул маччадуш, аьчух­сса, дакI-аьмал хъинсса Самира Кабиева. ДакIнихтуну барчагу буллай, чIа тIий буру ванин цIуллушиву, талихI-тирхханну.

Вил оьрмулуву ххари-хъин­­­шивуртту чIяру даннав, дакIниймур бартлаганнав, оьрчIал ххари баннав.

Ина ххирасса ХIасан
ва Эльвира Кабиевхъул


Октябрьданул 29-нний 80 шин бартлаглай дур ххаллил­сса инсан, дакI-аьмал авадансса лаккучу, Хьурттал шяраватусса МахIаммадлул арс Кьурбанов Шамиллун.

Хьурттал жяматрал гьарцагу ишираву чялишну гьур­тту шайсса, цаламинналгу, чилминналгу дянив хIурмат ххисса чув-адаминар Шамил.
Юбилейгу барачат дуллай, чIа тIий буру Шамиллун цIуллушиву, нахIу-хIалимсса шинну, вилацириннаясса ххари-шадшиву!

Хьурттал жяматрал ва дустурал цIания
АьвдуллатIипов АьвдуллатIип