ЧIиви къаличIаннав зул кьинилул кьадру!

Октябрьданул 5-нний кIицI лагай циняв Кьинирдаву ца яла хIурмат ххимунин хIисавсса Учительнал кьини. Къачансса бур хIакьинугу Учительнал бюхттулсса цIа пахрулий ва лайкьну ларсун нанисса муаьллимтал.

Мукунминнал сияхIрал ххуттай сивсуну кIицI лаган ччива жагьилсса педагогнал,

 махъсса арулла шинай МахIачкъалаллал 41-мур школалул директорну зузисса Сайпуллаева Зульфира Исрапиллул душнил цIагу.


Зульфирал буттал Исрапиллул мархри бур Ккуллал райондалийсса Къичурлухиял шяравасса. 1944 шинал, лакрал цайми щархъавух, Къичурлухиял шяравалугу дизан дурну дур ЦIуссалаккуйн. Ванил нину Маяхалун бур Хъусращиял шярава­сса. ОьрчIний Зульфирал хъунна­сса чIун гьан дувайсса диркIун дур Хъусращиял шяраву, уттигу ххирар ванин, хIалу хьувкун, му шяравун бияван.

Бувну бур Зульфира Щурагь, ва чIивину бунува вайннал кулпат бивзун бур МахIачкъалалив – Загородный поселокрайн. ДГУ-лул филологиялул факультетрал шамилчинмур курсирай бунува, 1995 шинал Зульфира зун бивкIун бур Загородный поселокрайсса, цилагу къуртал бувсса, 41-мур школалий. Муния шинмайсса Зульфирал захIматрал оьрму цIакьну ва школалуцIун бавхIуну бур.

МахIачкъала шагьрулул Загородный поселокрайсса 41-мур школалул директор Зульфира Сайпуллаева

1998 шинал къуртал бувну бур университет. 2011 шинал Зульфира бивтун бур ва школалул завучну, ялагу шанна шинава бивтун бур школалул директорну.
Школа бур хьхьичIва 102 бригада бивхьуну бивкIсса къатраву. ХIакьинусса кьини ва школалий дуклай ур 442 оьрчI. Шиву дуклан ччисса оьрчIру ванияр ххишала­сса бунугу, ми кьамул буван бюхълай бакъар, кIанттурду биял хъанай бакъа тIий. Школа шанна сменалий зий бур. Му чулуха щаллу къабув­сса чIявусса масъалартту бур ва школалул хьхьичI. Школалул коллектив умудрай бур, цIусса къатригу дурну, ччясса мутталий мивун бизансса.

— Цалнияр цал хъунма хьуну нанисса МахIачкъала шагьру ухссавнил чулухунмайгу илкин хьуну най бур, жагьилсса кулпатру чIяву хъанай бур поселокрай. Мунияту агьали цIусса школалух мякьну бур, — тIий бур Зульфира Исрапиловна.
Щаллу данмур, хьунадакьлакьисса захIматшивуртту къачаннугу, ва школалул цила личIину хъунма бакъасса таварихрал лажиндарай ккаккан дурсса хьхьи­чIуннайшивурттугу чIярур.

Ххуй­сса баллащал ЕГЭ дуллуну, ва школалул гьарца шиналсса тарбиячитал дуклан бухлай бур республикалул ва Аьрасатнал цайми регионнал ларайсса дуккаврил идарарттавун, мигу къуртал бувну, зий бур Аьрасатнал личIи-личIисса шагьрурдай. Гьарца шинал школалул выпускниктураву чан бакъа­ссар медаллу ларсмигу. Укун, щаллу дакъа­сса шартIирдахгу, цамунихгу къабурувгун, ва школалий дуккаврил даву лайкьсса даражалий щаллу дуллай бур шагьрулийсса цайми школардаяр къалувну.

Цилла каялувшиву дуллалисса педагогтурал коллективрая хъинну рязину бур Зульфира Исрапиловна. Коллективран вагу, ванин коллективгу ххишала бакъа ххирар. Коллективравун махъ бувкIсса циярва оьрмулул жагьилмигу цилва ссурвал кунма кьамул бай ванил.
Ванил лас Шамил ур Гьун­чIукьатIрал шяравасса, захIмат, зузаву ххирасса Сайпуллаевхъал тухумраясса. Шамиллул ва Зульфирал бур мукьва оьрчI (шама арс ва ца душ). Шамил увну ва хъуна хьуну ур педагогтурал, Тажу­ттиннул ва СалихIатлул, кулпатраву. Ванал цалвамур оьрму бавхIуну бур МВД-лул даврицIун. Аьрали иширттавух гьуртту хьуну, лайкьгу хьуну ур Чувшиврул ордендалун. ГьунчIукьатIрал шяравалу Зульфирал ккалли дувай цилла кIилчинмур ватандалун, ххирар ванин му шяравунсса аьрххирдугу.
Барча зул пишалул байран, Зульфира Исрапиловнай! ЧIиви къаличIаннав тачIаввагу зул кьинилул кьадру!

Лажин хIадур дурссар
Бадрижамал Аьлиевал