ЦIуллушивру­цIун дархIусса арцу

Федерал ФОМС-рал вакилтал Дагъусттаннайн бувкIунни ДР-лул ФОМС-рал давурттал мюнпатшиврул хъирив лаян ва даврил уртакьтуран методологиялийнусса кумаг буван.

Аьрасатнал ФОМС-рал зузалт Дагъусттаннай зунтIий бур ца зурул мутталий. Нечепоренкол бусаврийну, миннал зузалтрал ххал бигьинтIиссар Дагъусттаннал ФОМС-рал бухгалтериярттал ва юридийсса документру. Яла миннал кIанай зунтIиссар Аьрасатнал ФОМС-рал цаймигу пишакартал ва шинал ахирданийннин.
Миннал ххал бигьинтIиссар Дагъусттаннал фондрал бюджет, паччахIлугърал гарантиярттал программартту. КутIану бусан, комиссиялул ххал дантIий дур циксса арцу харж дурну дуссарив цIуллушиву дуруччаврил давур­ттан.

Микку хъунмурчIин хъирив лаянтIий бур циксса арцу харж дурну дуссарив цивппа заллусса азарханардал давурттан. Нечепоренкол тIимунийн бувну, шиная шинайн тIиссакссагу, ФОМС-рал системалий цивппа заллусса азарханарду гьарза хъанай бур. 2016 шинал ми бивкIссар 74, 2017 шинал – 90, 2018 шинал тIурча – 124 азархана. Миннул агьалинан дуллан аьркинссар цаппара укра­сса медициналул хIаллихшинну. Миннул хIакъираву чIявучин ттигу кIулну бакъар. Ми бартдигьиншиврул къашайшалал, страховой полисращал лавгун, тIалав дуван аьркинссар цанна ккаккан дурсса хIаллихшинну.