ЗахIматсса зат бикIай оьрчIан апатI шаву лялиян бан

Октябрь зурул 2-нний Лаващиял райондалийсса Эбдалай тIисса шяраваллил школалул спортзалдануву газ пIякь увкуну, ххюя дуклаки оьрчIал (14 шиная – 17 шинавун бияннинсса) цIуллу-сагъшиврун зарал бивну бур.

ЗахIматсса тагьарданийсса оьрчIру МахIачкъалаллал азарханалийн биян бувну бур. Миннава хъиннура захIматсса щавурду дирсса кIия МЧС-рал хасъсса самолетрай Лувмур Новгород­райсса Ччувччуминнал центрданийн тIайла був­ккун бур.

Ва иширал хIакъираву Да­гъусттаннал силистталул органнал АьФ-лул УК-рал 238 статьялул 2-мур бутIуйн (п. «в») дагьайсса уголов дело сукку дунни. Региондалул силистталул комитет­рал вакил Расул Темирбековлул бусласимунийн бувну, следовательтурал кIул бувну бур спортзалданул къатрацIух хъинну гъанну газрал бургъу бивхьуну бивкIшиву. Мичча экьинани­сса газ чIирттайсса хъякрурдавух спортзалданул вив най бивкIун бур. Мукун цачIун хьу­сса газ пIякь увкуну бур, оьрчIал токрайсса прибор дучIайхту.

ХIадур бувссар
А. Аьбдуллаевал