Анжилун» кумаграл ка тIиртIунни лаккучунал

Махъсса шанмагу тIуркIулий «Анжи» командалул ххувшаву ларсунни. Москавлив дух дунни «Динамо» команда 1:0 счет­райну.

Яла Аьрасатнал футболданул кубокрал лагрулий «Анжи» ххув хьунни Ростовуллал областьраясса Песчапокопская шяравасса «Чайка» командалияр 2:1 счетрайну. Хъирив Каспийскалий «Анжилуща» ялтту буккан хьунни Аьрасатнал футболданул чемпионатрал цалчинмур ххуттай дусса «Зенит» командалияр.


Руслан Къардашов
Шиккува кIицI буван, чIава жагьилтурал «Анжи» командагу агьаммур командалияр ма­хъун къадагьунни. Аьшттарханнай УЕФА-лул чIаважагьилтурал кубокрал лагрулий «Анжи» ххув хьунни Израиллал Тель-Авивраясса «Маккаби» командалияр, 3:2 счетрай.

НахIусса хавардал хъирив — цаппара кьурчIиссагу. «Анжилул» футболистуран харж къабуллай хьуну бур 4 барз. Командалул хъунама тренер МахIаммад Адиевлул буслай ур, футболистуращал икьрал дуршиву шинал ахирданийнин ссавур дан, клубравусса хIалкьазиялухгу къабурувгун, футболданул майданнийн тIуркIу тIун букланшиву. «Анжилул» директор Олег Филомонтовлул ихтилатраву кIицI бунни клубрал бурж 260 миллиондалия 300-ннийн лавхъшиву.

Дагъусттаннал спортрал министр МахIаммад МахIаммадовлул бувсунни Дагъусттаннал хъунама­начIасса совещаниялий гьаз бувшиву «Анжи» клубрал масъалартту. Ми щаллу бансса каширду лякъин аьркинсса бигарду паччахIлугърай бивхьуну бур Владимир Васильевлул.

«Анжи» клубрал президент Осман Кьадиев хIакьину командалун аьркинсса харжлугърал хъирив уклай ур, ми щаллу дансса чаранну ляхълай. Ванал бусаврийну, кумаг­рал ка тIиртIуминнавату цалчинману хьунни лаккучу, хьхьичIава Госдумалул депутатну ивкIсса Станислав МахIаммадов. Ванал кумаг­ран тIайла дурксса 1,5 млн. къуруш дуллуссар «Анжи» команда Подольск шагьрулий вардиш шай­сса базалухлу.
Хъиривмур тIуркIу «Анжи» командалул хьунтIиссар октябрьданул 7-нний Грознайлий «Ахмат» командалущал.