ТIааьнсса асардал вибувцIусса аьрххи

Хъунмасса тIайлабацIулущал хьунни А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул Адыгейнал республикалул хъуншагьру Майкопрайнсса гастроллу. Му хьуссар «Большие гастроли» тIисса регионнал дянивсса программалул лагрулий.Адыгнал тамашачитуран жула театрданул ккаккан бунни Шекспирдул ца яла машгьурмур пьеса «Гамлет» (Болгарнал режиссер Богдан Петканиннул бивхьусса). Спектакль байбишин хьхьичI Адыгейнал республикалул паччахIлугърал филармониялул фойераву хьунни республикалул паччахIлугърал телерадиокомпаниярттал ва кказитир­ттал журналистуращалсса пресс-конференция. Муний гьуртту хьунни: театрданул директор МахIаммад ХIусайнов, хъунама режиссер Аслан МахIаммадов (Полоний), Саният Рамазанова (Гертруда), Артур Абачараев (Гамлет).

Лакрал театрданул Адыгейнал республикалийн ва цалчинсса аьрххи хъанай бухьувкун, тайннал журналистал цIухлай бия театрданул тарихрая, репертуардания, гастроллал даврия.
Аслан МахIаммадовлул чIурчIав дурунни спектакль жагьилсса никиран цIа куну чивчуну бушиврий, актерталгу, агьамми роллу дургьумигу, лахIзардаву роллу дургьумигу, хъунмурчIин бушиву жагьилтал.

«Лакрал «Гамлет» бур спектакльданувусса спектакль. Абадлий бухкъалагайсса суаллу – оьр­му ва бивкIу, ччаву ва щялмахъ, дакI тIайлашиву ва хаиншиву, режиссернал пикрилийн бувну, гьаз буллай бур кIива чулуха. Ми аьч бан хIарачат буллай бур Шекспирдул геройталгу, миннал роллу дургьусса актерталгу, миннащал тамашачиталгу.

Спектакль театрданул репертуардануву буну шавай дур сайки шанна шин. ТIалавну бур му дагъусттаннал тамашачитурангу, хъунмасса тIайлабацIулущал кьамул бунни Аьшттарханнай, Нальчикрай ва Баксаннай. Спектакль 2 ссят ва 40 минутIрай най бухьурчагу, тамашачитурал му ххал бай янил ляпI къакуну. Цанчирча спектакль бивхьуну бур ттизаманнул чIумуцIун бавкьуну. Хъунмур къулагъасрайн ларсун дур инсантурал дянив­сса арарду.

Адыгейнал паччахIлугърал филармониялул хъунмур залданувун лагайсса ур 600 инсан. Спектакльданийн бувкIун бия 450-нниха ливчусса инсантал. Тайннава сайки цинявппа бия лавайми классирттал дуклаки оьрчIру ва дянивми дуккаврил идарарттал студентътал. Ттун хъинну дакI даркьунни адыгнал жагьилтурай. Спектакль байбишин дачIи ссятрал хьхьичIва бавтIун бия. Ккаккан дурсса чIумуй байгу-бивхьуна.
Актертурахь барчаллагь учин увкIуна Адыгейнал Теат­рал ишккаккултрал союзрал хъунама, Аьрасатнал театрал ишккаккултрал союзрал секретарь Заурбий Зехов.
— Сайки шанна ссятрай­сса, психологически захIматсса спектакльданий оьрчIру бугьан бю­хъаву – му зул хъунмасса гьунарди.

ХIакьинусса кьинигу дакIния буклай бакъар Владикавказрай халкьуннал дянив­сса миллатирттал фестивальданий бивхьусса «Бернарда Альбал къа­тта», ххюва номинациялува шанма номинациялий ххув хьусса. Мукунма хъунмасса асар биян бувна МахIачкъалалив «Сцена опаленная войной» фестивальданий ххал бувсса «АхIмад-хан Султан» тIисса спектакльданулгу. ХIакьинусса кьини Дагъусттаннал театрал магьирлугъраву ца хьхьичIунсса ххуттай на дакI дарцIуну бишивияв Лакрал театр, — увкунни Заурбий Зеховлул.
ВацIлуву караматсса кIанттай дирхьусса цала дачалий лахъа-хъунну хъамалу бунни театрданул коллектив тих ялапар хъанахъисса Щардал шяраватусса АхIмадов Рамазан АхIмадлул арснал. Жу ваная бусанну цамур базилух.