ЩихачIав къалавхьхьусса Лакрал «Гамлет»

Лакрал театрданул директор МахIаммад ХIусайнов, Руслан Хакишев ва Аслан МахIаммадов.

Хъунмасса тIайлабацIулийсса хьунни А. Къапиевлул цIанийсса Лакрал драмалул ва музыкалул театрданул Грознай шагьрулийнсса гастроллу.

Му дурссар Федерал центрданул гастроллал проектирдан­сса кабакьаврийну «Большие гастроли» тIисса регионнал дянив­сса программалул лагрулий. Вай кIилчинсса гастроллу дур гьашинусса шинал Лакрал театрданул Чачаннал хъуншагьрулийнсса.

Ва базилух чачаннал жагьилсса тамашачитуран кка­ккан бунни дунияллул драматургиялул бюхттулшиврун ккалли­сса Шекспирдул пьеса «Гамлет» (Болгарнал режиссер Богдан Петканиннул бивхьусса).

Цакьни лавгнийгу, ва базилухгу ттун ххуй бивзунни чачаннал дуклаки оьрчIру ва студентътал. Залданувун бувххун най буна лешлай бия телефонну. Сайки шанна ссятрайсса спектакль ца чIитI бакъа, цуя ца инсан кьатIувгу къаувккун, асар хьусса лахIзардахун гурну хъат­ругу ришлай бия. Къуртал хьуну махъгу кьакъабагьавай хъат­ру ришлай бия.

Ахирданий Аьрасатнал лайкь хьусса артист, Чачаннал театрданул хъунама режиссер Руслан Хакишевлул жула артистуран цала чулуха хъамакъабитулунсса бахшишру дуллунни. Барчаллагь увкунни спектакльданухлу.
— На «Гамлет» спектакль ххал бувссар чIявуссалийла. ЛичIи-личIисса театрдал бивхьуну, студенческий театрдал хьуннав, академический театрдал хьуннав. Лакрал театрданул «Гамлет» вайминнуха лавхьхьусса бакъар. Ттун шиву асар хьунни буниялттун Шекспирдул спектакльданувусса рухI-ссихI, ингилиснал сипатру, — увкунни ванал.