Судьянангу байсса бур суд

Дагъусттаннал Силистталул комитетрал вакил Расул Темирбековлул бусласимунийн бувну, Дагъусттаннал федерал судья МахIач Аьлиевлун,

500 азарда къуруш лулттурассаннул цIиклай ивкIун тIий, кьянкьасса низам ду­сса колониялий шанна шинай щяитансса танмихI бувну бур.

Дуснакь аву бакъассагу, судьянай 2 миллиондалун­сса аьчIагу дирхьуну, 5 шинай па­ччахIлугърал къуллугърайгу къаитан увкуну бур.
Судьянан танмихI бувну бур Ставрополлал крайрал судрал. Да­гъусттаннал силистталул комитет­рал бавтIсса хIуччарду биял хьуну бур мунан танмихI бан.