Лайкьминнавух – жула Дарбантгу

Шагьрурдал чIалачIин къулай
даврил программалун хасну

З. АьбдурахIманова
Аьрасатнал ХIукуматрал хIукмулийну Дарбантуллал кучарду ва хIаятру дакьин дан итабакьин ккаккан бувну бур 50 млн. арцул.
Шиккува кIицI лаган, Дарбант лайкь хьуссар уттигъанну най диркIсса щалва Аьрасатнал шагьрурдал чIалачIин ххуй даврин хасъсса конкурсрай «Тарихрал шагьру» тIисса категориялий ххув хьун.

2018 шинал ва конкурсрай ххув хьусса билаятрал регионнайсса шагьрурдан ккаккан бувну бур 4,9 млрд. арцул. Вайксса арцурду дарчIуну дур 80 муниципалитетрайх ва 43 мюрщи шагьрулийх.
Билаятрал хъун бакъасса шагьрурдал кучарду ва ххуллурду бакьин буллалаврин хасъсса ва конкурс дуллай байбивхьу­ссар ва шинал. Ванивух гьур­тту хьунсса ихтияр диркIссар 100 азаруннийн бивсса халкь яхъанахъисса федерал, регионал ва тарихрал статус дусса шагьрурдахь. Конкурсрал хIасиллугу дурссар майрал ахирданий.