Расул ХIамзатовлун 95 шин

Расуллуясса махъру

Зунттал чув, хъун бакъасса яруссаннал миллатрал арс, мунаща цала поэзиялуву кIанттул дазурду ти-шиннай дан ва буттал улклул дазурдая архну машгьур хьун бювхъунни.

Бюхъай мунал цала хьхьичIунсса совет шаэрну ккалли хъанансса ларайсса ихтияр цала халкьуннал багьу-бизулущалсса ва кьадарданущалсса оьттуйну ва ттурчIайнусса дахIаву ядурну тIий лайкь дурну дикIангу. Мунал шаэршиврул ххуллу, ттуруллаяр лахъсса зун­ттал мицIава дурккун, Каспи хьхьиривун нанисса ва гиву цил щин Волгалул щинащал хIала духлахисса Дагъусттаннал Къаракъуйсу неххаха лащай.

Самуил Маршак

***
Шаэртал чIявур, чIявуми цивппа шаэртал ххайгу бур. Амма Расул ХIамзатов кунмами хъинну чанну бикIайсса ишри. ХIамзатов тикрал шайсса акъари, ляличIисса ур, муниву бур мунал кьиматгу. Расул цала миллатрал шаэр ур, амма мунищала му личIи-личIисса билаятирттал буккултрал дянив хъинну машгьурну ур.
Цалчинмур махъ, назмулул цалчинмур хха буккайхтува, му цайминнащал хIала-ккала ан, аьйкьин ан къашай. Чаннахь циняв цIурттаяр яргну ва хъунмасса хIаллай пар тIисса Зугьра-цIукул чани муданма­сса кунма, Расулгу мудана гава га ур. Мунищала тIабиаьтрал ХIамзатовлун жура-журасса чулухунмайсса чумартсса гьунар буллуну бур, дунияллух му гьартану, хъинмур дакIнийну уруглаги увну ур.

Чингиз Айтматов

***
Мунал космос – му щалагу инсаният дур. Мунал яла яргмур цIуку – цала Дагъусттан бур. Гьарцагу инсан мунан тикрал бан къашайсса чаннацIуку ур. Му щала космосравух левххунни ва гьарцагу чаннацIукучIан – гьарцагу инсанначIан ивунни, гьарцагу дакIнивун увххунни. Мунал буккулт личIи-личIисса мазурдий гъалгъа тIутIисса миллионнай­сса инсантал бур. Му цува яру мазрай чичлай ур. Мунал чивчумур тIурча, щалла дунияллул ккалай бур. Жагьилнийва шаэрнал цала хьхьичI мурад бивхьуну бур цала

чансса халкь, цала ххаллилсса Дагъусттан щалла дунияллийх машгьур бан, ссавнил рангсса шарданий Дагъусттан тIисса аьрщарал парчагу бушиву щалла дунияллун, щалагу инсаниятран кIул бан, дунияллул цивилизациялул ххазиналувун мунилгу цила цалуннасса ттиркьюкьал чарсса дуллушиву кIул бан. Му бигьасса мурад бакъари. Амма му цала мурадрайн ивунни. Утти Расул ХIамзатов жула дазу-зума дакъасса Совет билаятрал ца яла хъуниминнаясса шаэр ур. Поэзиялуву Расул ХIамзатовлул ляличIинува виричусса гьунар бунни. Цала халкьуннал цIанийсса гьунар бунни. Расуллуя щаллагу дунияллул лагрулийсса шаэр хьунни. Мунихлуну ттун му ххирар ва мунал юбилейрал кьини, литванал аьдатрай, мунан лахъи­сса оьрму ва барзул зумунусса гьава баву чIа тIий ура.

Эдуардас Межелайтис