ЦIунилгу мачча хьунни Толстой ва Чаллаев

Октябрь зурул 16-нний Тулалий Дворянтурал собраниялул къатраву хьунни оьруснал классик Лев Толстойл 190 шинал юбилейран хас дурсса концерт.

Зулайхат Тахакьаева
Толстойл асардахун музыка чивчусса цIанихсса композитортурал произведениярттавух

бия жула Ширвани Чаллаевлулссагу.

Ми щаллу бунни Тулалул паччахIлугърал хорданул, Москавуллал паччахIлугърал консерваториялул камерный хорданул ва цаймигу Аьрасатнал хьхьичIунсса балайчитурал.

Концертрал сакиншинначиталну бия «Музыкальная жизнь» журналданул хъунмур редактор, профессор-искусствовед Евгения Кривицкая ва Тулалул паччахIлугърал хорданул хъунама хормейстр, дирижер Сергей Сидоренко.
Сергей Сидоренкол бусласимунийн бувну, Тулалул паччахIлугърал хорданул Ширвани Чаллаевлущалсса творчествалийнусса дахIаву ду­сса дур ччянира цIакь хьусса. ХьхьичIунсса кIанттай бусса бур ванал произведенияртту хорданул репертуардануву.

Хъунасса чичул творчество тIурча, Ширвани Чаллаевлун лапра маччасса дур: чивчуну бур дунияллул магьирлугъраву агьамсса кIанттай бавцIусса кIива хъунисса опера – «ХIажимурад» ( ва опералухлу композитор лайкь хьуссар Аьрасатнал ХIукуматрал премиялун) ва «Казаки». Амма цаларив даин учай: «На ххарину ура Толстойл бюхттулшиврийн ка лаян бюхъаврия», — куну.