Ккаккиялунсса оьрмулул ххуллу

Уттигъанну, чIявусса хъамалгу бавтIун, лахъа-хъунну оьрмулул 90 шинал юбилей кIицI ларгунни чIярусса шиннардий органнаву жаваблувсса къуллугъирттай зий ивкIсса, дяъвилул ветеран, Мукьардал шяравасса АхIмадлул арс Аминов ХIашимлул.


Андриана Аьбдуллаева

ХIашимлул кьини хъун дан бувкIун бия Дагъусттаннал УФСИН-лул, Ветерантурал совет­рал, МЧС-рал вакилтал, Лакрал райондалиясса, яруссаннал Гонода шяравасса бусравсса хъамал, Мукьардал ва Уриннал шяраваллал вакилтал, юбилярнал агьлу-авлад. Шадлугърал мажлис бачин бувну ия Гъумучиял искусствалул школалул директор МахIаммад Хъунбуттаев.

ХIашим ххуйну кIулссар хьхьичI­­­мур никирал агьулданун. Сайки 30 шинай ихтиярду дуру­ччай органнаву зий, миннувагу 10 шинай Лакрал райондалул милицанал отделениялий каялувшиву дуллай, цала яхI-намусрай ттангъа хьун къаавцIусса, ххаллилсса пишакар хIисаврай, жагьилминнал насихIатчи хIисаврай.

ХIашимлул къуртал бувну бур Дагъусттаннал университетрал тарихрал факультет. ХьхьичIунсса лидернал хасият дусса жагьил комсомолданул райкомрал инструкторну ивтун ур. 1962 шинал партиялул обкомрал ва органнай зун тIайла увккун ур. Мира шиннардий увххун ур дуклан Москавуллал МВД-лул академиялувунгу. 18 шин дурну дур ванал республикалул жяматийсса низам дуруччаврил системалий хъунама инспекторная айивхьуну, отрядрал хъунаману, колониялул хъунаманал хъиривчуну зий. Вай шиннардий ялун ливчуну бур ванал бюхъу-хъитгу, каялувчинал гьунаргу. Дуснакь був­сса личIи-личIисса хасиятру дусса инсантуращал маз ля­къин кIулсса ушиву – мугу гьунарди. Ванайн мютIи шайсса ивкIун ур яла мютIи акъамагу.

ХIашимлул хъунмасса хIурмат бивкIун бур архIал зузиминнал дянивгу. Тай шиннардий ваная чивчуну бивкIун бур «Новая жизнь» тIисса Аьра­сатнал журналданий. ХIашимлул хIарачатрайну тIайла бавцIуну, цIусса оьрму байбивхьуну бур дуснакьрава бувксса чIявуминнал. ХIакьинугу яхьуну бур ваначIа цикссагу барчаллагь тIисса чагъарду.
Буттал кIанттул цIанийсса Хъун­­масса дяъвилул шиннардий 7 класс бувккусса жагьил зий ивкIун ур Ури-Мукьардал колхозрай. 1941 шинал чачан цала миналия бизан бувсса чIумал, Грознай шагьрулий анаварсса курсру був­ккуну, навт буккаврил операторнал пиша лавхьхьуну бур. Фронтрайн навтлил продукция тIайла дуклай ивкIун ур. Аьрали шартIирдай, бичлачисса ттупалу зун багьайсса бивкIун бур. Чув, ссаха зий ухьурчагу, цала дуллалимур лажин кIялану бартдигьайсса диркIун дур, хьхьичIунну, бусравну ивкIун ур. Ва лайкь хьуну ур личIи-личIисса Аьрасатнал ва Дагъус­ттаннал наградарттан.
Юбилейрал кьинигу, ХIашим барча уллай, ХIурматрал грамотартту дуллунни Аьрасатнал Коммунист партиялул, Дагъусттаннал УФСИН-лул, Дагъусттаннал Ветерантурал советрал.

ХIашимлул оьрчIругу бур, ппу кунма, итххявхсса, цала давур­ттай хьхьичIунсса. КIивагу душнил, буттал кунма, къуртал бувну бур Да­гъусттаннал университетрал тарихрал факультет. Заи­ра зий бур Да­гъусттаннал Национал музейраву директорнал хъиривчуну. Ва бур Дагъусттаннал культуралул лайкь хьусса зузала, лайкь хьуну бур «Аьра­сатнал культуралул отличник» тIисса лишандалун. Саниятлулгу 20-хъайсса шинну дурну дур музейрал даврий зий. ЦIана ва бур Балугърал промышленностьрал музейрал хъунмурну. Укунсса музей Аьрасатнаву бувагу ва ца бусса бур. Арснал ХIамзатлул язи дургьуну дур медицина. МахIачкъалаллал 13-мур школагу марцIсса ххювардай къуртал бувну, увххун ур Да­гъусттаннал медициналул институтравун. Му къуртал байхту, тIайла увккун ур зун Калуга шагьрулийн. Танияр махъ сайки 20 шинай зий ур Обнинск шагьрулийсса радиологиялул институтраву онкологну. Ва ур медициналул элмурдал кандидат. ЦIана зий ур докторнал ди­ссертациялухагу.