Ца ххуйрихха цачIун шаву

Сентябрьданул 10-нний ДР-лул БакIчи Владимир Васильевлул каялувшиврий хьу­сса батIаврий ххал бивгьунни респуб­ликалий гьар шинал сентябрьданул 15-нний дайсса Дагъус­ттаннал миллатирттал Цашиврул кьинилун хасъсса шадлугъирттайн хIадур шаврил масъалартту.


Му Кьини дансса давур­ттая бувсунни Дагъусттаннал ХIукуматрал председательнал 1-ма хъиривчунал кIанайма Анатолий Карибовлул. Мунал тIимунийн бувну, шадлугърал хъунмур концерт хьунтIиссар Дагъусттаннал паччахIлугърал филармониялул сахIналий. МахIачкъалалив концертру хьунтIиссар цаймигу кIанттурдай. Ва ялагу, Республикалул Национал библиотекалий хьунтIиссар «Жул цашиву лиян дан къашайссар» тIисса луттирдал ва суратирттал выставка. Дусшиврул къатраву хьунтIиссар «ТIиртIусса нузкьунттал кьини».

Муния махъ циняв министерстварттал ва идарарттал каялувчитурал бувсунни цачIара цукунсса хIадуршин дуллай бу­ссарив байрандалул кьинилийн. Масъалартту ххал бивгьуну махъ Дагъусттаннал БакIчинал цаппара тапшур бавуртту дунни мунилсса буллан ккаккан був­сса каялувчитурайн.
«Ва байран политикийсса духьурчагума, жура му дуван аьркинссар, инсантурал му байран цалашиврий ккалли данну», — увкунни Дагъусттаннал БакIчинал.