Жижара

ХIажибуттал арс Буттаев Насруллагь
Вай гьантрай аьпалухьхьун лавгунни жяматран бусравсса, ххаллилсса лаккучу, Чакъаллал шяравасса ХIажибуттал арс Бу­ттаев Насруллагь. Читать далее

Ци бала ялун бивнугу, яхI бурувччуссар

Жула лак зунттава арнийн бизан бувну ялунсса интдайдихьулул зуруй хьунтIиссар 75 шинал таварих. Ци хъуни-хъунисса тарихийсса ишру чIарав биширчагу, му даталул ляличIишиву ва агьамшиву цимилгу ялтту дуклай лякъинтIиссар.
Читать далее