Сентябрьданул 17 – къазузи кьинир

Гьашину сентябрьданул 12-нний кьамул бувсса Дагъусттан Республикалул ХIукуматрал хIукмулийн бувну, сентябрьданул 15-нний ДР-лул Миллатирттал цашиврул кьини баян бувссар байран кьини хъанахъишиву. 
Аьрасатнал Федерациялул ЗахIматрал кодексрайн бувну, агана бигьалагай кьини ва байран кьини цаннийн ца тIайла дацIлай духьурча, бигьалагай кьини ласайссар байрандалияр махъсса зузи кьинилийн. Мунийн бувну, бигьалагай кьини сентябрьданул 15-нния ларсъссар сентябрьданул 17-ннийсса итникьинилийн. Дагъусттаннал Миллатирттал цашиврул кьинилул байрандалуцIун бавхIуну, байран кьини ва къазузи кьинирдуну хъана­хъиссар сентябрьданул 15,16 ва 17.