Сакин дуллай бур цIусса хIукумат

Сентябрьданул 9-нний ДР-лул БакIчинал къуллугърай авцIусса Владимир Васильевлул бувсунни, цIусса ХIукумат сакин дуллалийни, конкурсрай ххув хьуми битлан най ушиву къуллугъир­ттай.

ДР-лул БакIчинал инаугурация хьуну махъ республикалул ХIукумат чIумуйсса къазузи­ссар, цIусса сакин данцIа.
Владимир Васильевлул тIи­мунийн бувну, цIуну сакин дан­тIисса ХIукуматрал буржну хъанахъиссар кIилийну гужну зузаву инсантурал масъалар­ттаха.

Дагъусттаннал БакIчинал бувсунни цIанасса ппурттуву экономикалул лагрулий бушиву дузал буван захIматсса масъалартту, амма цувагу, цалла командагу миннуха унгу-унгуну зун хIадур хьуну бушиву. «Жува утти аьркинссару, аглан къавхьуну, хIарачат буну зун, яла гъансса чIумул мутталий инсантуран асар хьуншиврул цалва оьрмулуву хъин чулийсса да­хханашивуртту хъанай душиву. Му яла захIматмурди», — увку­н­ни мунал.