Лакку балайрдал бювхъусса мажлис

Вай гьантрай Оьруснал театрданул хъунмур залдануву ххаллилсса концерт ккаккан дунни ЦIуссалакрал райондалул Культуралул управлениялул зузалтрал коллективрал.

Имара Саидова
ЦIуссалакрал райондалул балайчитал, артистътал мудангу тIалавну ва бусравну бикIай тамашачитуран.
Тамашачитуран ххаллил­сса бахшишну хьунни хъунма­сса хIаллай сахIналийн буклай къабивкIсса ПатIимат Аьлиева. Мунил балайрдах мякь бувксса халкь бия хъатру ришлай, ляличIисса чIунил ва такьвалул заллу сахIналия итакъабакьлай.

Тамашачитурал дакIнивун гьавас бутансса, балайрду увкунни ДР-лул лайкь хьусса артист Арслан Шагьмандаровлул.
Хъамакъаритансса бахшиш­ну хьунни шанмагу ссил – ТIа­гьиратлул, Таибатлул ва ХIа­бибатлул каруннаву усттарну къавтIутIи дурсса ччергъилттахунсса балай.
Гьай-гьай, ссавур духларгун, ХIабибат Буттаевах (коллек­тивралгу хъунмур) ялугьлай бивкIсса тамашачитал бакъа­цIавай хъатру ришлай бия ва сахIналийн буккайхту. Залдануву бия хаснува ванил балайрдах вичIи дишин бувкIсса цайми миллатирттал тамашачиталгу.

Авадансса дия концертрал программа.
Ххуйъя, ххаллилъя вайннал ккаккан дурсса лакрал хъатIул аьдатгу, бавчIунни хъатIул бу­тIагу – нахIува-нахIусса аьрайн-гьавккури. Концертрал яла яргмур лахIза хьунни аслийсса лакку макьандалийсса ХIабибатлул балайлухун, лакрал миллатрал яннардугу ларххун, коллективрал ккаккан дурсса къавтIаву.
ДакI ххари хъанай дия макьанну дагьан дурну тIутIисса ялун нанисса жагьилсса балай­читурацIагу.