Экстремистураща ливтIуминнал аьпалун

«Лакрал райондалул жагьилтал экстремизмалийн ва терроризмалийн къаршину» тIисса акциялул лагрулий Щардал шяраву хьунни экстремистурал каруннища ливтIусса райондалул полицанал зузалтрал аьпа­лун хас дурсса, аьдатравун дагьсса футболданул турнир.


ДакIнийн бутанну, ва турнир дан сиптачиталну ва спонсорталну бувкссар Аьрасатнал шагьрурдая отпускардай ватандалийн бигьалаган бувкIсса Щардал шяравасса ишбажаранчитал.
Гьашинусса турнир ххюйлчинссар. Юсуп МахIаммадовлул барчаллагь увкуна миннал аьпа абад бансса, буттал улчагу, районгу, жула мархригу хъамакъабитансса давурттал сиптачитал ва спонсортал хьусса жагьилтурахь.

Шиная шинайн хъун хъанай дур турнирданул сий. Муний гьуртту хьун букIлай бур шагьрурдаясса жагьилталгу. Гьашину муний гьуртту хьунни 12 команда: Щардал – 3 команда; Хъурхърал – 2 команда; Гъумучиял – 2 команда («Гъази-Гъумучи» ва «Джума-мечеть»), Ххюлуссуннал, Хъунайннал, ГьунчIукьатIрал, ЧIурттащиял ва ЦIусса ЧIурттащиял.

Ххув хьунни Хъурхърал команда. КIилчинмур кIану бувгьунни Ххюлуссуннал командалул. Шамилчинмур кIану – Хъурхърал командалул.
Райондалул бакIчи Юсуп МахIаммадовлул цала чулуха­сса бахшишру дуллунни МахIачев Исламлун – «Яла ххуйма бомбардир», Рамазанов Исламлун – «Яла ххуйма гьужумчи» (кIиягу Ххюлуссуннал командалувасса); АьбдурахIманов Рамазаннун – «Яла ххуйма къапучи», МахIадов Гъазибаглун – «Яла ххуйма полузащитник» (кIиягу Хъурхърал кIилчинмур командалувасса); Дибиров Муслимлун – «Яла ххуйма защитник» (Хъурхърал цалчинмур команда).