«Культура» каналданул журналистал – Лаккуй

Вай гьантрай Ккуллал ва Лакрал районнай зий бур Аьрасатнал «Культура» телеканалданул журналистал, «Земля людей» тIисса проектрал лагрулийсса киносурат ласлай. Продюсер Анна Коряковцевал бусласимунийн бувну, проект Дагъусттаннай зий хьуну дур ххюра шин.


Зулайхат Тахакьаева
Лаккуйнсса вайннал аьрххилул мурад бур лакрал миллатрал аслийсса магьирлугъ хIакьинусса кьининийн ци даражалийн дирну дуссарив ккаккан бан. Цалчинсса кьини съемкарду дуллалисса бригада бувкIун бия Хъусрахьхьун – Ккуллал райондалий балайчитурал кулпатшиврий цIа ларгсса журналист, шаэр, музыкант Чанкура КьурбанмахIаммадовлул ужагърайн.

Ванал кулпат Шагьсалан чIярусса шиннардий зий бу­ссия шяраваллил магьирлугърал къатлуву. Душру Зарият, Зарипат ва Зулфият хьхьичIунсса гьур­ттучиталъя школалул ва шяраваллил художествалул самодеятельностьрал. Зарият хIакьину зий бур Дагъусттаннал паччахIлугърал опералул театрдануву, Зулфият зий бур шяраваллил магьирлугърал къатлуву. Чанкурал музыкалул инструмент канил къабувгьуну хьуссия 12 шин, ца акъа акъасса арс Шамил 39 шинаву оьрмулуцIа хьуния шинай.

— Коллега хIисаврай, жул хIурматран цIунилгу музыкалул инструментгу канил бувгьуну, балай увкунни Чанкура Рамазановичлул. Жу мунайн хъунмасса барчаллагьрай буру. Му тIурча, жуйн барчаллагьрай ур, зу сававну ттул ужагърайн балай зана бивкIссар тIий. Вай мукъурттил жул чурххавун зурзу бувтунни, — тIий бур Анна Коряковцева.

Хъиривмур кьини журналистал бувкIуна Гъумукун. Бивуна Гъумучиял Хъун мизитравун, хьунабавкьунни мизитрал имамнащал. Лавсунни нюжмаркьини­сса Рузман чак бавриясса сюжетгу. Муния махъ хьунабавкьунни Лакрал райондалул магьирлугърал зузалтращал, халкьуннал балайрду чичин. Ялагу вайннал пик­ри бия лакрал аслийсса сянатну хьусса заргалшиврия кIул бан, хIакьину Гъумук ливчIсса арцу-мусил усттартуращал хьунабавкьуну, миннаягу сюжет ласун­сса. Журналистуран бавну, кIулну бия ЦIувкIуллал цIанихсса пагьламантураягу. КIиккунгу биян кьасттирай бия.
Гихунмайгу, жула коллега­хъал даву ссайн дирну дурив хъирив бивзун, жу ялунмайгу бусанну буккултрахь.