Жижара

МахIаммадлул арс Штанчаев Давуд

Оьрмулул 78 шинаву захI­матсса цIуцIаврища ххассал къавхьуну, аьпалухьхьун лавгунни дугърисса зунттал чув, МахIаммадлул арс Штанчаев Давуд.

Давуд увну ур 1940 шинал ГьунчIукьатIрал шяраву. Оьр­мулул 12 шин хьуннин дук­лай ивкIун ур буттал шяраву, яла вайннал къуш бивзун бур ЦIуссалакрал райондалийсса ЦIуссалакрал шяравун. Шикку ванал къуртал бувну бур школа. Гиччава увцуну ур армиялийн. 1954 шинал цала аьралий буржгу лавхъун, зана хьуну, увххун ур Каспийскалийсса пишакартурал училищалувун. «Дагдизель» заводрай 10 шинай зий ивкIун ур. Яла 23 шинай зий ивкIун ур «Точной механики» заводрай.

Давуд ия оьрчIнияцIакула захIмат ххирану аьдат хьусса чув. Цува зузисса кIанттай лажин кIялану дурсса давурттахлу ва лайкь хьуну ия цаппарасса наградарттан ва хIурматрал грамотарттан, «Коммунист захIматрал ударник» тIисса лишандалун.
Давудлул цала кулпатращал, хъунигу бувну, чивун бу­ккан бувну бур 5 оьрчI: арс ва 4 душ.
ГьунчIукьатIрал жямат­ра­чIагу, кIулциринначIагу Давуд бусрав бусса, хIал бавкьу­сса инсан ия.
Давудлул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай, жижара буллай буру ванал кулпат­рахь, арснахь, душваврахь, ссихь, уссихь, цинявппагу гъан-маччаминнахь. Цал бунагьир­ттал аьпа баннав, гьав нурданул дуцIиннав.

ГьунчIукьатIрал
ва ЦIуссалакрал жямат


ХIажинал душ Аьллаева Тамара

Оьрмулул 81-ку шинаву аьпалухьхьун лавгунни дакI-аьмал уздансса лакку хъамитайпа, Хъусращиял шяравату­сса ХIажинал душ Аьллаева Тамара.
Бувну бур Тамара Хъусращиял шяраву 1937 шинал. 1959 шинал Хъусрахь дянивмур даражалул школагу къуртал бувну, гара шинал щар хьуну бур Аьллаев Асадуллагьлун.

Владикавказрай янна ттисин-дуруххан лахьхьайсса 2 шинайсса курсругу бувккуну, зий бивкIссар Хъусрахь культуралул къатлул хъунмурну, Вихьуллал школалий лаборантну, Хъусращиял шяраваллил советрал секретарьну. 1980 шиная 2002 шинайн биянцIа зий буссия шяравусса медпунктрал санитаркану. Чув зий бивкIхьурчангу, Тамарал ккаккан бувссар цуппа гьарцаннащал хIал бавкьусса, дакI хъинсса, чIарав бацIан чялиш­сса инсан бушиву.

Тамара ахиратрал шаврил кьурчIишивугу кIидачIлай, жижара буллай буру Асадуллагьлухь, оьрчIахь, гъан-маччанахь цинявннахьвагу. Цил гьав нурданул дуцIиннав, алжаннул ххари баннав, махънал оьрмурдай барачат бишиннав. Амин.

Хъусращиял жямат


МахIаммадлул душ Даитбекова Халун
Вай гьантрай мукьцIал лахълай бур КIямашрал шяравату­сса Даитбекова Халун аьпалувух бивхьуну.

Халун бувссар 1929 шинал КIямашав, лакку духтур Ма­хIам­мадлул ва ПатIиматлул хъун­­масса кулпатраву. Дяъвилул шиннардил щавщи бивссар вайннал кулпатрайнгу. Уссурвал ливчIссар дяъвилий. Душваран, миннавух чIанма-чIивимур Халуннунгу багьссар ду-дакъашиву духIан, дяъвилул маоьрдавух гьуртту хьун, ккашикалсса кьинирду дичин.
Халун щар хьуну бия яру­ссаннал миллатраясса, КIямашав яхъанахъисса, чарил усттар Ма­хIаман. Вайннал кулпатраву хъу­ни хъанай бия урчIва бакI. Минналсса буллай, хъунилсса, гъаттаралсса, колхозрал даврилсса буллай бикIайва Халун. Махъ, инжитшиву ял­тту дук­лай, азарханардайн багьлайгу буссия, захIматну къашавай хъанай. ДухIан багьуна хъунама арс АьбдулпаттахI аьпалу­хьхьун лагаврил кьартIагу. Яхъа­най буссия Халун Уручуллал къутандалий, МахIачкъалалия арх бакъа.
Алжаннул ххари баннав, ци захIматшивуртту ккарккун духьурчагу, утти бигьа-рахIатний дишиннав рухIгу, нурданул дуцIиннав гьавгу.
Халуннул бивкIулул кьур­чIишиву кIидачIлай буру циняв оьрчIахь ва душваврахь, вайнная бивзсса наслулухь, куявнахь, арснал хъаннихь ва ссил душнихь, щалва агьлу-авладрахь.
КIямашрал жямат