Ислам МахIачев ххув хьунни

Июльданул 29-нний, хьхьунил чIумал, Канаданал Калгари тIисса шагьрулий ИFС-даражалул хIала-ккаласса данди буккавур­ттай кIанттул спортсмен Каян Джонсоннуяр ххув хьунни жула дагъусттанлув, лаккучу Ислам МахIачев.

Ва оьрчI ххув хьунни цалчинмур раундрайва, муттаэнай цIунцIия хьунсса прием дурну. Бяст-ччалданул ахирданий Исламлул баян бунни утти цува иян хIадурну ушиву чурххал куклумур кIушиврул даражалийсса яла хьхьичIунма муттаэнащал.
Исламлул ларсъссар 16 ххувшаву ва так цанний ух хьуссар. Ванал ххувшавурттая жу бусанну гихунмайгу.